Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Plan for sprangsatsning i TRØN 2010.

Sprangsatsningens plan er basert på TRØNs dressursatsings retningslinjer.

Satsingsplan for vår og høst 2010 danner utgangspunktet for videre satsing og talentutvikling innen sprang i TRØN. TRØN vil om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med trener. Eventuelle endringer vil bli opplyst på klubbens hjemmeside www.trondelag-hestesportsklubb.no.

Sosiale og etiske rammer

Resultatene skal skapes på en sosial og etisk forsvarlig måte.

Det skal ikke brukes farlige/forbudte stoffer (doping) for å oppnå bedre resultater.

Utdannelsen av hest skal skje på forsvarlig måte, samt at NRYFs etiske regler for omgang med hest overholdes.

Satsingsryttere forventes å være gode forbilder for klubbens medlemmer både på stevner, trening og i stallhverdagen. De er klubbens ansikt utad og skal bidra til rekruttering og godt klubbmiljø ved å være gode rollemodeller.

Brudd på ovennevnte kan medføre at en mister sin plass i satsings-/rekrutteringsgruppen.

Formål

Formålet med satsningsplanen er å:

·        Generelt heve nivået innen grenen i TRØN.

·        Bidra til å øke rekrutteringen til sprangsporten.

·        Forberede og utdanne rytterne med tanke på nasjonal deltakelse.

·        Tilrettelegge for sportslig måloppnåelse.

·        Inspirere til videre satsning.

Satsingsgruppe, rekrutteringsgruppe og ponnigruppe

Rekrutteringsgruppen består av ekvipasjer som har vist interesse for deltakelse i satsingsgruppe, og er vurdert ”opptaksnære” av trener/treners rådgivere og TRØN. Dette innebærer at de er å anse som potensielle for fremtidig opptak i satsingsgruppen, på grunnlag av resultater, nivå, ferdigheter og potensial. Rytterne i rekrutteringsgruppen og ponnigruppen,  vil bli invitert til aktuelle samlinger med og uten hest sammen med satsingsgruppen, men må selv dekke alle utgifter forbundet med disse (med mindre annet er spesifikt angitt ved invitasjon). Rytterne er selv ansvarlige for skriftlig å melde inn resultater til klubbens kontaktperson for satsingsgruppen, samt å møte til treninger/samlinger etter invitasjon, slik at det legges grunnlag for å vurdere opptak til satsingsgruppen. Ved manglende kontakt med klubben fra rytteren sin side vil vedkommende ikke være aktuell som rekrutteringsrytter. Trener og TRØN vil i tillegg til det årlig uttaket fortløpende (gjennom hele året) vurdere ekvipasjer for opptak til rekrutteringsgruppen blant interesserte ryttere i TRØN, basert på resultater, nivå, ferdigheter og potensial. Ryttere må selv melde sin interesse.

 

Satsingsgruppen består av de ekvipasjer som til enhver tid er tatt ut av TRØN og trener samt eventuelle av TRØN engasjerte rådgivere. Nye uttak skjer årlig på grunnlag av kvalifiserende resultater og treners (med rådgiveres) faglige vurderinger. Utover dette vil trener og TRØN fortløpende vurdere prioritert opptak til satsingsgruppen blant ekvipasjene i rekrutteringsgruppen ut fra resultater, nivå, ferdigheter og potensial.

TRØN kan godkjenne at ekvipasjer kommer til underveis i den aktuelle periode dersom det ansees som formålstjenlig.

 

Rytter (evt. foresatte hvis rytter er under 18 år), er pliktig til å melde ifra til TRØN ved sykdom/skade eller annet slik at satsingsgruppen til en hver tid består av ekvipasjer i aktiv trening.

 

Alle deltakerne (og foreldre dersom rytter er under 18 år) som ønsker å delta i satsningen må undertegne på at de aksepterer TRØNs plan for satsingsgruppen og forplikter seg til å følge fastsatte retningslinjer.

Treningsplanlegging

Treningsplanlegging omfatter en helhetsplan for hver ekvipasje i satsingsgruppen. Alle ryttere skal i samarbeid med trener utarbeide en treningsplan for det aktuelle år.

Treningsplanen skal omfatte:

·        En langsiktig målsetning

·        Kortsiktige mål (delmål)

·        En stevneplan

·        Treningsplan inkl. felles treningssamlinger med og uten hest

 

For begge grupper gjelder

Langvarig sykdom/skade på hest og/eller rytter kan medføre at ekvipasjen blir tatt ut av sin gruppe. Ekvipasjen blir ikke automatisk medlem av den aktuelle gruppe etter et sykdoms-/skadeavbrudd.

Ryttere kan bli byttet ut pga. for dårlig oppmøte/oppfølging.

Ryttere som ønsker å delta i satsningen må gå aktivt inn for å holde seg i god form og trene systematisk og kvalitativt godt både med og uten hest.

 

Plan for samlinger med og uten hest

TRØNs satsing består av samlinger med og uten hest, evt. en kombinasjon.

Plan med datoer og steder blir opplyst på www.trondelag-hestesportsklubb.no. Rytterne må selv følge med på oppdateringer og evt. endringer.

 

Planleggingen og gjennomføringen av samlingene gjøres av trener og TRØN. Aktuelle emner for samlinger uten hest vil bli fastlagt i samarbeid mellom TRØN, trener og satsingsgruppen.

 

Treningssamlinger med hest

Det er ønskelig å avholde minimum 4 samlinger med hest i løpet av året.

Det forventes det at rytteren tar med til treningssamlingene notater som inneholder hva han/hun har jobbet med siden sist samling, hva en jobber med på det aktuelle tidspunkt og hva de selv opplever å trenge hjelp til. Om gjennomførbart, oppfordres rytterne til også å medbringe notat fra egen lokal trener eller at lokal trener møter til treningssamlingene for satsingsgruppen, slik at en legger til rette for samarbeid og helhetlig trening.

Samlingene med hest går over min. 2 dager og vil når praktisk mulig også inneholde en teoridel.

 

Ryttere kan bytte til andre hester hvis egen hest er syk.

 

Økonomi

TRØN vil årlig vurdere hvilken økonomisk støtte det er mulig å yte for deltakere i satsingsgruppen

Forskuddsvis betaling for deltagelse på treningssamlingene.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.