Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Treningsstevner - Finnes det?

Innlegg i Reglementshjørnet i Hestesport. Gjengitt med tillatelse fra Hestesport og Torunn Knævelsrud, leder TKr.

Den senere tid har det igjen dukket opp annonser om såkalte ”banetreninger” med form som et stevne. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på følgende formuleringer i KR I.

 

§ 121.4 Definisjon av stevnearrangør: klubb, krets eller forbund alene eller i forpliktende samarbeid er ansvarlig for arrangement av stevner etter reglementet.

 

§ 121.14 Definisjon av proposisjon: Invitasjon til, og beskrivelse av et stevne….

 

§121.15 Definisjon av anmeldende klubb: den klubben rytteren representerer. Klubben har ansvar overfor NRYF og arrangør for at rytteren/ekvipasjen er berettiget start i de angitte klasser.

 

§ 130.1.b Rytter som er medlem av en klubb tilsluttet NRYF, kan ikke delta i ridekonkurranse i Norge arrangert av organisasjon som ikke er medlem av NRYF. Rideskoleelever kan allikevel delta i interne konkurranser arrangert av rideskolen for egne elever på rideskolens hester.

 

Hva er et stevne

Alle typer stevner er definert i KR I § 140. Begrepet ”Treningsstevne” finnes ikke. Dersom forholdene rundt en ”banetrening” er de samme som dem som kjennetegner er stevne, må ”banetreningen” etter KR defineres som et stevne.  Resultatlister, sløyfer, premier og startavgifter er eksempler på slike forhold.

Alle arrangører av stevner der NRYFs medlemmer deltar, må i hht KR I være organisasjoner (for eksempel rideklubber) som er medlem av NRYF. Ved alle typer stevner under NRYF må KR etterleves. For NRYF er dette to svært viktig punkter, av flere grunner: For det første skal bestemmelsen sikre at medlemmene slutter opp om den aktiviteten som foregår i NRYFs regi, og ikke støtte alternative aktiviteter i konkurranse med NRYF. For det andre skal KR sikre like og rettferdige konkurranseforhold, god sikkerhet og god hestevelferd.

Dersom arrangøren av  ”banetreningen” ikke er en organisasjon med medlemskap i NRYF, kan deltagende ryttere som er medlemmer av klubb tilsluttet NRYF, ilegges sanksjon.

 

Hvordan arrangere et stevne

Det er ofte ikke så mye som skal til for å gjøre en ”banetrening” om til et stevne. En viktig forutsetning er at ansvarlig arrangør må være en klubb som er medlem av NRYF. Stevnet må dessuten være beskrevet i godkjente proposisjoner. Bestemmelsene om proposisjoner finnes i KR I § 142. Proposisjonene til L- og E-stevner skal godkjennes av NRYF sentralt, til D-stevner og utvidete klubbstevner av rytterkretsen. For voltige, distanse og kjøring godkjennes alle proposisjoner av NRYF sentralt. Interne klubbstevner er imidlertid klubbene selv ansvarlige for. Det bør ikke være vanskelig å oppfylle kravene til et internt klubbstevne eller tilfredsstille betingelsene for å få godkjent et utvidet klubbstevne.

 

”Banetrening” er OK

Dette innebærer ikke at det er forbudt å tilrettelegge for banetrening eller programridning i privat regi. Det er tvert imot flott å gi rytterne en viss ballast før de reiser ut på konkurranser – derfor er banetrening og programridning viktig og nyttig. Men slik trening bør skje i regi av eller samarbeid med en trener og under sikre forhold, uten å være forkledd som ”stevner”. Uten å kjempe om premier, uten å slåss mot klokka, men med en kyndig person som kan hjelpe og veilede. Det er en fordel å bruke godkjent banebygger og dommer, og programridning har kanskje ikke så stor verdi uten en autorisert dressurdommer. Det er selvfølgelig greit å ta en avgift for å dekke baneleie og betaling av treneren, banebyggeren og dommeren, forutsatt at dette ikke betegnes som ”startavgift”.

 

Rideskolestevner

Rideskolestevner som kun er åpne for rideskolens elever, og der deltakerne rir på rideskolens hester, regnes som interne arrangementer som ikke kommer i strid med bestemmelsen i § 130.1.b. Slike stevner betraktes ikke som en konkurrent til NRYFs aktivitet, og

elever som er medlem av NRYF, kan delta i slike stevner arrangert av en rideskole som ikke er medlem av NRYF

 

Hermed ønsker jeg lykke til med treningen, med stevnearrangementene og med all aktivitet ved rideskolene.

 

Med vennlig hilsen
Torunn Knævelsrud
Leder Teknisk komité reglement
 

Svar på leserbrev

På bakgrunn av mitt innlegg i forrige utgave av Reglementshjørnet karakteriserer Kathrine Løken Kragerøe NRYFs regelverk som selvhøytidelig, lite inkluderende, rigid og vanskelig å forstå med svært liten åpning for alternativ gjennomføring av stevner og stevnetrening. Hun har også vanskelig for å forstå forbundets iver etter å håndheve regelverket, og beskriver et uhøytidelig stevne på sin stall, som kun er åpent for spesielt inviterte personer. Jeg vil gjerne få gi noen kommentarer til innlegget.

 

Rigid og vanskelig regelverk

Det er selvfølgelig mye i NRYFs reglement som kan oppleves som vanskelig første gangen man kommer i kontakt med det. Reglementet er imidlertid ikke vanskeligere enn at det er fullt mulig å finne frem til det man trenger for å delta i og arrangere enkle stevner på lavt nivå. Men det forutsetter selvfølgelig at man gjør seg litt kjent i KR, slik at man vet hva det handler om og hvor man finner de bestemmelsene man har bruk for. Ordningen Grønt kort, som bl.a. omfatter et reglementskurs, har til hensikt å gjøre utøverne tilstrekkelig kjent med reglementet til å kunne etterleve bestemmelsene.

Arrangement av et stevne innebærer flere elementer, som bl.a. omfatter nødvendig kunnskap om reglement og praktiske ferdigheter. Det lærer man selvfølgelige ikke uten å trene. Én viktig oppgave for en rideklubb må være å gi sitt personell tilstrekkelig opplæring til å kunne arrangere klubbstevner for sine medlemmer. Klubbstevne er det laveste nivået, og er nettopp ment å gi både arrangører og deltakere trening ”på grunnplanet”. Det ville være underlig om ikke denne treningen også skulle omfatte etterlevelse av reglementet. Det kan bli en ubehagelig overraskelse for rytterne den dagen de våger seg ut på et utvidet klubbstevne eller et D-stevne og oppdager at det finnes et reglement de ikke har lært å etterleve.

 

Trening eller klubbstevne?

Jeg er nesten i tvil om Kathrine L. Kragerøe har lest mitt innlegg ordentlig når hun oppfatter det slik at aktiviteten hun beskriver er ”forbudt”. Hvis hun med en mer velvillig innstilling leser om igjen avsnittet ”Banetrening” er OK, vi hun fort se at hennes uhøytidelige stevne ligner svært mye på det jeg omtaler som banetrening og programridning i privat regi. Men jeg holder fast på at slik trening bør skje i samarbeid med en trener og under sikre forhold, og uten å være forkledd som ”stevner”.

Jeg har imidlertid vanskelig å forstå hvorfor den aktiviteten hun beskriver, ikke kan arrangeres som et klubbstevne og følge NRYFs reglement. Det eneste man må forandre, er å gå vekk fra ”spesielt inviterte enkeltpersoner” (er forresten en slik bestemmelse særlig inkluderende?) Dersom man er redd for at ”de flinke” skal dominere konkurransene, er det bare å gi en formulering i prop’ene som gjør klassene lukket for andre enn ”debutanter”. Men arrangøren må være en rideklubb tilsluttet NRYF og deltakerne medlemmer av en rideklubb tilsluttet NRYF, og stevnet må defineres som ”utvidet klubbstevne” hvis det skal være med deltakere fra flere enn arrangørklubben.

Et klubbstevne skal selvfølgelig tas alvorlig, men er ikke mer høytidelig enn det arrangøren legger opp til. Klubbstevner er beskrevet i KRI Tillegg 3. Her er det gitt flere unntak fra de generelle kravene, nettopp for å ”legge til rette for rekruttering, og å utdanne og forberede ryttere, hester, teknisk personell og arrangører” for deltakelse i høyere stevner. Punkt 6 sier videre at det ”med fordel (kan) legges til rette for konkurranseformer som kombinerer ferdigheter i flere grener på grunnleggende nivå, samt alternativer til konkurranseformer der utøverne kan testes i generelle rideferdigheter og hestekunnskap”. Det pekes på at clear round-bedømming og deltagersløyfer bør vektlegges.

 

Håndheving av regelverket

Det er vanskelig å forstå at NRYF skal kritiseres for å håndheve sitt eget regelverk. Jeg håper vi kan være enige om at et reglement som skal sikre like og rettferdige konkurranseforhold, god sikkerhet og god hestevelferd, er et gode for både utøverne, hestene og sporten, uansett nivå. Det bør heller ikke være overraskende at NRYF forventer at medlemmene slutter opp om den aktiviteten som foregår i NRYFs regi, og ikke støtter alternative, konkurrerende aktiviteter.

 

Aktiviteter på grunnplan ønskelig

Jeg håper både Kathrine Løken Kragerøe og andre ut fra dette kan se at NRYF ikke ønsker å hindre, men tvert i mot har som målsetting å tilrettelegge for ulike aktiviteter på grunnplanet. Rammene for slike aktiviteter er vide, men må likevel foregå innefor visse gitte grenser, til beste for rytterne, hestene og sporten.

 

Med vennlig hilsen
Torunn Knævelsrud
Leder Teknisk komité reglement

 

Sprangreglement     Dressurreglement

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.