Startside

Referat Styremøte 01.04.2013

 

Møtedeltakere:  Roy Olsen,  Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Charlotte Wanvik, Janne Bakken

Fraværende:  Trine Ellerås, Tonje Langfjord, Heidi Ytresøl,

Møtested: Stall Schive kl. 19:00

 

Referent:  Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Gjennomgang av referat fra siste møte samt eldre saker

2.      Leieavtalen med Stall Øysand

3.      Klubbens økonomi

4.      Hestehoven

5.      Eventuelt

6.      Neste møte

 

Referat:

 

1.      Gjennomgang av referat fra siste møte samt eldre saker

1.      Det er meldt videre til Rytterforbundet at TRØN ikke kan ta på seg Elite-stevne i år

2.      Ny postadresse: Trøndelag Hestesportsklubb,  Postboks 65, 7475 Tiller

3.      Vi utsetter oppstart av Grønt kort kurs til etter sommeren

4.      Tidtakeranlegget må oppgraderes. Høytaleranlegget i hallen er ødelagt og må repareres

5.      Det pågår diskusjoner om hvorvidt TRØN vil ha tilholdssted på Øysand også i fremtiden

6.      Belønningssystemet er under vurdering

 

2.      Leieavtalen med Stall Øysand

1.      Det er gjennomført møte med SØ og utleier har i ettertid skriftlig gjort noen endringer ift. hva som da ble diskutert. Med bakrunn i dette har TRØN sendt over et forslag til SØ for kommentar

 

3.      Klubbens økonomi

1.      Klubbens økonomi er anstrengt og det vil bli igangsatt tiltak for å bedre situasjonen. To hovedretninger som forfølges er revidert leieavtale og økt samhandling i ridemiljøet i midt-Norge

 

4.      Hestehoven

1.      Banen er frosset og det er for tidlig å starte bearbeiding av dette. Vi håper på mer varme i lufta i ukene frem til stevnet

2.      Må vurdere å låne oss et tidtakeranlegg til vårt er reparert

3.      Mannskapslister må på plass. De ansvarlige er:

·   Sekretariat: Jorun Grendahl

·   Kroa: Berit Jensen

·   Dommerbua: Kirsti Arnesen

·   Bane: Janne Bakken. Janne sender ut melding p åFacebook

 

5.     Eventuelt/andre saker

1.      Det vurderes å arrangere et sprangstevne for lavere klasse,  gjerne et drive-in stevne. Tonje tar kontakt med Rune og diskuterer dette

2.      Det er behov i styret å få en avklaring til Dressur slik at vi er omforen tom veien videre. Janne og Roy inviterer representanter fra dressur til neste styremøte

3.      SØ og TRØN er enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe for å få tak i sponsorer. Kjell tar kontakt med Tore Johansen for å høre om han kan være interessert i å representere TRØN

4.      Vi ønsker å bruke Facebook og andre sosiale media til å motivere medlemmer til å engasjere seg  i driften av klubben. Som FB-redaktør foreslås Jorun Grendahl som vil bli forespurt om dette vervet. Utlegg skal først kvalitetssikres av leder/nestleder i klubben

5.      Roy vil fra og med dette møtet ta over skriving av referatet. Dette for at referatet i fremtiden mer vil være et arbeidsdokument og et styringsverktøy for oppfølging av saker

6.      Det er registreres at det er en del som ikke har betalt medlemsavgiften i TRØN. Janne tar på seg og sjekker medlemslisten opp mot bankutskriften

7.      Det er mottatt et eksemplar av en 1. premiesløyfe fra en ny aktør. Ove5rsednes Jorun for evaluering

8.      Vi sliter med at det forsvinner varer fra varelageret i tilknytning til Kroa. Det er besluttet å sette lås på døra og Kjell ordner dette

9.      Det vurderes å opprette en innkjøpsavtale med ASKO for innkjøp til bla. Kroa. Hilde sjakker opp dette

10.  Det er behov for tilgang til vekslepenger til kassen. Vurderer Cash Card i butikk

 

6.      Neste styremøte er satt opp den 09.04.2013 kl. 19 i Kroa

Møtereferater