Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

17.08.09

Tidsrom:

1900-2100

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Jorun, Birgit, Toril, Martha (Arild er vara for Hege fra sprangutvalget)

Forfall:

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

Saksnummer

Sak

Ansvarlig

01/09

Saksliste og møtereferat godkjent

 

02/09

Regnskap

 

09/09

Sommerstevnet

 • Økonomi: Godt økonomisk overskudd
 • Gjennomføring: Jevnt over godt gjennomført med god innsats fra medlemmer og gode hjelpere fra andre klubber
 • Forbedringspunkter:
  • Flere PCer og flere luker for sekretariatet
  • Strømforsyning må planlegges og forberedes bedre
  • Parkering må skiltes bedre, og det bør være parkeringsvakter
  • Menyplanlegging og innkjøp av matvarer må planlegges bedre og kjøpes inn fra storvarehandel
  • Ansvarlig for søppel og vask av dusjer og toaletter må engasjeres for hele stevnet
 • Avslutning for sommerstevnet:
  • Vi holder fest som avslutning for vel gjennomført stevne. Birgit sjekker sted og dato.

 

Status fra utvalgene

Dressur: Treningsopplegget for dressur / bakkearbeid er stort sett ferdig planlagt

Sprang: Treningsopplegg til høsten. Morten / Arild setter opp datoer for Parmler - treninger for høsten.

Vi har for få enkle hinderstøtter. Arild sjekker pris

 

10/09

Drift av senteret, avtale med ØA

 • Gjennomgang av forslag til avtale fra Øyvind. Det reises en del spørsmål som må diskuteres med ØA før vi kan få til en avtale.

 

11/09

Stevner i høst

 • Oppstalling på L-stevne i oktober. Det må bestilles inn danskebokser, påmeldingsfrist må settes i forhold til avbestillingsfrist på danskebokser.

 

13/09

Innkomne forslag

 • Ingen forslag

 

08/09

Eventuelt

 • Årsmøtevedtaket om et informasjonsmøte omkring regnskapet for TRØN AS innen utgangen av juni har ikke latt seg gjennomføre da regnskapet ikke har vært ferdigstilt.

2008 Regnskapet for TRØN AS er nå ferdig og likningspapirene ble signert av selskapet og revisor og innsendt innenfor lovens frist, nærmere bestemt 20. juli.
Når det gjelder offisielt regnskap er fristen for dette 31. august når det sendes inn elektronisk. Selskapets årsregnskap er offentlig informasjon og tilgjengelig for alle etter innsending. I tillegg vil det bli gjennomgått iht. årmøtevedtaket enten i separat møte, eller i sammenheng med annet medlemsmøte .

 

 

17.08.09

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.