PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

 

Protokoll fra årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb

11.03.2014 kl 19:00 i Kroa på Øysand

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 

Tilstede 17 stemmeberettigede ved starten av møtet.

 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

           

            Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

 

 

Sak 3 & 4.  Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å  

        underskrive protokollen.

 

            Innstilling:

Styret foreslår Roy Olsen som ordstyrer og Trine Ellerås som sekretær.

 

 

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble Roy Olsen enstemmig valgt/valgt med 17  for og 0 stemmer i mot.

 

            Som sekretær ble Trine Ellerås enstemmig valgt/valgt med 17 for og 0 stemmer i mot.

.

            Til å skrive under protokollen ble  Roald Øie og Anna Sofie Evjenth Sørhaug  enstemmig valgt/valgt med 17 for og 0 stemmer i mot.

 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

           

            Innstilling:    

Årsberetningen for 2013 godkjennes.

           

           

Vedtak:

            Enstemmig vedtatt 17 stemmer for og 0 stemmer mot.

 

 

Sak 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

           

           

           

            Innstilling:

Regnskapet for 2013 godkjennes

           

 

            Vedtak:

Enstemmig vedtatt. 17 stemmer for og 0 stemmer mot. Merknad: Alle

inntekter/utgifter må føres inn på riktig plass etter hvert stevne slik at en  ser hvor ting

kommer inn.  

 

 

 

Sak 7. Behandle innkomne forslag og saker

                       

            Sak A.

Samarbeid/sammenslåing med andre klubber

           

Innstilling:

Styret foreslår at TRØN viser initiativ til og jobber for at flere klubber i regionen inngår et utvidet samarbeid og på sikt en eventuell sammenslåing til større enheter.

 

            Vedtak:

Vil jobbe for en sammenslåing. Jobbe parallelt med langsiktig og kortsiktig

            Løsning med tanke på et utvidet samarbeid.

              

            Enstemmig vedtatt 17 stemmer for og 0 stemmer mot.

           

 

            Sak B.

Fremtidig satsing på dressur

           

 

Innstilling:

Dressurutvalg vil i fremtiden ta seg av treninger i regi av TRØN. Også hvem som skal være med i satsningsgruppen.

 

            Vedtak:

            Enstemmig vedtatt 17 stemmer for og 0 stemmer mot.

 

Sak C.

Endring av styresammensetningen

           

Innstilling:

Styret foreslår at styret i TRØN består av 8 medlemmer, dvs. leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Styremedlemmene er ledere for henholdsvis sprangutvalg, dressurutvalg, kro og utstyr/bane. Ingen varamedlemmer

 

            Vedtak:

                       

            Enstemmig 17 stemmer for og 0 stemmer mot.

 

 

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

           

            Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2015 står fast på samme beløp som i 2014

           

            Vedtak:

Enstemmig vedtatt 17 stemmer for og 0 stemmer mot.

 

 

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

           

Innstilling:

Budsjettet for 2014 godkjennes

 

            Vedtak:

Enstemmig vedtatt 17 stemmer for og 0 stemmer mot./                                               Forslaget vedtatt med følgende endringer: Flytte 50 000 fra Sommerstevne inntekter til kantineinntekt.

 

 

Sak 10. Valg

 

            a) Valgkomiteens innstilling på leder:

 

            Roy Olsen. Ikke på valg.

           

 

            b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

 

Hans Christian Ellbro.

           

Vedtak:

Enstemmig valgt 17 stemmer for 0 mot.

 

b) Valgkomiteens innstilling på kasserer:

 

Hilde Grimnes Olsen. Ikke på valg

           

 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer til styret:

           

Morten Løes, Hege Størseth, Mai Kristin Aarvik og Roald Øye og Andrea Øye Grendal foreslås som styremedlemmer

 

 

Vedtak:

 

            Morten Løes, Mai Kristin Aarvik og Roald Øye ble valgt til styremedlemmer til styret.

            Andrea Øye Grendal ble valgt til ungdomsrepresentant.

           

 

            d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

 

Foreslår at Hans Petter Aalberg og Svein Inge Storaunet  fortsetter som revisorer

 

            Vedtak:

            Hans Petter Aalberg og Svein Inge Storaunet  vil bli forespurt om å fortsette.

             

 

            f) Styrets innstilling på valgkomité:

           

Foreslår Maria Hagen og Anna Sofie Evjenth Sørhaug 

 

Vedtak:

Maria Hagen  ble valgt til leder og

Anna Sofie Evjenth Sørhaug  ble valgt til medlem

 

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.