Årsberetning

for

2011

 

 

 

 

Trøndelag Hestesportsklubb

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

 

1.     Styrets sammensetning

2.     Styrets arbeid

3.     Aktiviteter

4.     Trøndelag Hestesportsklubb AS

5.     Økonomiske forhold

6.     Framtidsutsikter

7.     Sprangutvalgets beretning

8.     Dressurutvalgets beretning

9.     Medlemstall

10.                       Regnskap 2011

11.                       Budsjett for 2012

1. Styrets sammensetning

 

Styret var for 2011 sammensatt som følger:

 

Leder:                                                Bettina Lysklætt

Nestleder:                               Heidi F. Heggernes

Kasserer:                                Janette Barsnes

Sekretær:                                Tone Askimdal

Styremedlem (sprang)            Nina Eilertsen

Styremedlem (dressur):          Turid Buvik

Vararepresentant                    Sverre Fordal, Birgit Haagensli, Kjell Jensen

 

 

 

2. Styrets arbeid

 

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2011. Dette gjøres ved beretningen fra styret og utvalgene for dressur og sprang samt revidert årsregnskap.

 

 

Styremøter

 

Det er for 2011 avholdt 9 styremøter, samt årsmøtet i slutten av Mars 2011. I tillegg har sprang- og dressurutvalgene avholdt egne møter. Vararepresentantene har møtt på styremøtene.

 

 

Medlemsmøter

 

Det er avholdt et medlemsmøte i forkant av sommerstevnet, med ok oppmøte.

 

 

3. Aktivitet

 

Aktivitetsnivået i klubben ligger på et akseptabelt nivå i arrangering av stevner i sprang og i dressur. Alle stevner ble gjennomført. Klubbtreninger i sprang går som tidligere. Dressurtreningene har økt fra hver fjortende dag til ukentlig.

 

Stevner

 

Alle stevner har i henhold til terminlisten blitt gjennomført. Vi arrangerte i tillegg et drive-in stevne med god oppsluttning.

             

 

 

 

 

Sommerstevnet

 

Sommerstevnet ble arrangert som et D og et L stevne. Det var god deltagelse på begge stevnene. Pga været ble deltagelsen på L stevnet redusert. Det ble også i år arrangert et to dagers D og L dressurstevne onsdag og torsdag. I 2012 vil dressurstevnet bli avholdt i forkant av sommerstevnet.

 

Sommerstevnet er et arrangement de aller fleste forbinder med noe positivt og som de ser frem til. Vi som klubb ser også viktigheten av dette stevnet, både som sportslig utvikling og som inntektskilde. Vi har fortsatt jobben med klubbens ryttere og foreldre i forkant og under sommerstevnet, og det resulterte i god og positiv dugnadsinnsats. Vi har også fått svært god hjelp fra de andre rideklubbene i kretsen.

 

 

 

 

 

 

Trening

 

Sprangtrener satsning

 

Det var etter årsmøte, intet sportslig tilbud til klubbens sprangryttere. Klubbens tilsluttede staller og senter, hadde alle sine ukentlige treninger. Geir Gulliksen ble kontaktet og gjennomførte tre treninger, i 2010. Og han har sagt seg villig fortsette. Vi merker god oppslutning om treningene, og pågang fra andre enn klubbens medlemmer som vil være med. Dette er i første omgang et sportslig tilbud, men også et samlende og sosialt tilbud. Kroa med salg av varm og kald mat har vært åpen under alle treningene. Og tribunene er fullsatt.

 

Satsningsgruppe i dressur

 

Dressurtreningene med Louise har gått fra hver fjortende dag til ukentlig. Stadig flere ser trenerens kompetanse, og elevenes resultater. Gruppene er fulle. Det ble gjennomført uttak til satsningsgruppen i år. Men gruppens innsats har vært redusert år pga skader på hester. Innsatsen til gruppens medlemmer ble også prioritert til å få gjennomført og arrangere stevner. Så deltagelsen for satsningsgruppen har ikke vært som ønsket.

 


 

 

 

 

4. Trøndelag Hestesportsklubb AS

 

Trøndelag hestesportsklubb AS er avviklet. Vi har fått tilfredsstillende informasjon av Sverre Fordal underveis i prosessen.  

 

 

5. Økonomiske forhold

 

Klubben har pr i dag ok økonomi. Hvor største bidrag kommer fra stevnearrangement, samt salg i kro. 2012 er budsjettert med et positivt resultat.

 

 Klubben har i dag hinderpark for store utendørs sprang stevner samt 2 dressur-railer. Hinderparken trenger oppgradering/reperasjoner. Det vil også vurderes å oppgradere hinderparken innendørs. Dressurrailene bør males.. Dette vil være mål for de ulike utvalgene i løpet av 2012.

 

6. Framtidsutsikter

 

01.05.2011 tok Tore Dahl og Arild Sivertsen over driften på Midt-Norsk hestesenter. Navnet ble endret til Stall Øysand. Det har vært møter i løpet av året for å få i stand en samarbeidsavtale mellom klubb og drivere av senteret. Uten å komme til en fast avtale har klubben etter begges ønske hatt bruksrett i 2011 lik år 2010. Klubben har benyttet senteret til treninger og stevner. Vi ønsker å fortsette arbeidet med det sosiale aspektet med senteret som base, da vi ser nytten og viktigheten av dette. Da de fleste av klubbens medlemmer står på satellittstaller, skaper felles arrangement, tilhørighet til klubben. Det er ønskelig å kunne opprettholde et godt og variert nivå på våre stevner da vi anser dette som et viktig virkemiddel for sportslig framgang.

 

Vi opplever ro i miljøet og et godt samarbeid mellom de ulike klubber i kretsen.

 

Vi har pr i dag ingen utendørs bane som tilfredsstiller de krav det settes til rideanlegg og fasiliteter, for arrangement av stevner på høyt nivå. Klubben ønsker på sikt en arena som tilfredsstiller det krav det settes. Vi ønsker å sette sammen en gruppe som kan arbeide aktivt med dette.

 

Situasjonen i dag preges av følgende:

 


 

 

7. Sprangutvalgets beretning

 

Sprangutvalgets beretning 2011

 

Vi har tidligere år hatt problemer med å fylle opp mannskapslistene til stevner, men det har vært bedre i år. Det har vært gjort en meget god jobb med dette, og vi vil prøve å tilføre ekstra resurser til denne jobben, da vi kan forbedre oss en god del, men vi er absolutt på tur oppover. J

 Vi har i år arrangert 7 distriksstevner og 2 landsstevner i sprang. Noe som utgjør 29 stevnedager fordelt på alle stevnene. Ingen avlyste stevner.

Målet var at de stevnene vi hadde skulle være gode og positive .

Dette har vi greid. Vi har stort sett hatt god hjelp av medlemmene våre både før, under og etter stevnene. Men selvfølgelig trenger vi enda flere. Da de samme brukes hver gang.

Flere klubber har i år slitt med lite deltakere på stevnene sine Dette har ikke vært noe problem for oss, noe vi må ta med oss som et positivt tegn på at det vi gjør på stevnefronten er riktig.

Samarbeidet med kretsen og de andre klubber er på nåværende tidspunkt godt. Samling med alle klubber en helg i Selbu, der deltagelsen var god, vitner om dette.

Der ble terminliste for hele kretsen Nord og Sør utarbeidet. Og det ble belyst hvilke utfordringer de ulike klubbene sliter med. Og hva de vektlegger.

 

 Vi har fortsatt med klubbtreningene i sprang på Øysand, med Geir Gulliksen.

Tilbakemeldingene har bare vært positive. Det er ofte tilskuere på tribunen

Dette er treninger som både ryttere og trenere i klubben har hatt utbytte av.

Da det har vært oppe til vurdering om hyppigere treninger har vi kommet frem til at vi fortsetter med disse treningene da de fleste deltar på egne treninger på sine senter, eller henter inn trenere fra andre steder. Det arrangeres kurs og treninger med mange ulike trenere, på de ulike senter rundt om i Trøndelag. Der er det deltagelse på tvers av klubber, og hvem som ønsker hva, og hva som passer for seg.

 

 Et mål for 2011 var å stille lag til Norgesserien. Vi kvalifiserte tre lag, til finalen i Drammen.

Andre kvalifiseringsstevne gikk i Ålesund, til samme tid som Drammen springtour. Flere av våre ryttere deltok der, og derfor fikk vi ikke den deltagelsen på dette stevnet som vi ønsket.

 

Jeg vil med det samme rette en stor takk til alle ildsjeler som har jobbet under alle arrangementer, både sent og tidlig i året som har gått. Uten dere hadde det ikke vært mulig!

 

Resultat i mesterskap 2011

 

 

Klubbmesterskap 2011

 

Ponni II/I

1.plass Silje Lunde Olsen / Vassleggens Madonna Marlena

2.plass Andrea Holthe / Cherry

3.plass Kristine Viktoria Kummervold / Stormy

 

Rekrutt

1.plass Kristine Victoria Johansen /Arkan

2.plass Tonje Ottebergsen / Caresto Van Stal Romano

 

Junior

1.plass Helene Jensen / Cathleen

2.plass Lene Nystrøm Gjævran / Georgina Alfarvad Z

3.plass Oda Roli / Campanj

 

Senior

1.plass Solveig Hassel Løes / Melanie Griffith

2.plass Ingrid Helene Hassel Løes / Jolly Jumper

 

Kretsmesterskap

 

Ponni I

4.plass Silje Lunde Olsen / Vassleggens Madonna Marlena

 

Junior

1.plass Marita Christin Moen / Sweet Balooba

 

Senior

1.plass Solveig Hassel Løes / Melanie Griffith

2.plass Ingrid Helene Hassel Løes / Jolly Jumper

 

Lag

1.plass

Ingrid Helene Hassel Løes / Chougun

Helene Jensen / Cathleen

Oda Roli / Campanj

Andrea Øye Grendal / Fabio

 

3.plass

Mariell Heireng / Laverda

Marte Lyng / Wielander SHB

Anna Sofie Sørhaug / Corado

Line Ellevset Torsmyr / Moselunds Letichia

 

Gratulerer også til Andrea Øye Grendal /Cordial CS  med 10 plassen i NM i Drammen J

 

 

 

 

8. Dressurutvalgets beretning

 

 

Årsberetning dressur

 

Dressurutvalg

Fra mars 2011 startet et nytt dressurutvalg sitt arbeid. Utvalget besto av Turid Buvik, Eva Strøm, Tone Kvale, Tonje Lundqvist og Anna Sofie Sørhaug. Henriette Schilbred var støttemedlem.

Fokus har dette året vært på å fremme dressur som idrettsgren. Dette er gjort gjennom å tilrettelegge for gode dressurtreninger, fokusert satsing på konkurranseryttere og bidra til konkurransearenaer ved å arrangere stevner.

Utvalget har hatt månedlige møter, og har håndtert de ulike utfordringer løpende.

Treninger

Klubbtrener er fortsatt Louise Almlund Løkken.  Det har fungert stabilt over flere år, med kun en kansellering i fjor pga kulde. Dette systematiske arbeidet har ført til at det generelle kvalitetsnivået er økt blant deltagende ryttere. Dette er også kommentert av tilreisende dommere. Gode og stabile treninger har også ført til økende etterspørsel, noe som gjorde at dressurutvalget kunne arrangere ukentlige treninger fra 2011. Det ble også arrangert en sommersamling hos Louise for satsingsgruppa.

Det er også nå så stor etterspørsel at man i 2011 ikke hadde noen “tomme” timer, og man må i dag være medlem av TRØN for å få plass på treninger, da det er en prioritetsliste for å få plass og ikke-medlemmer kommer sist.  Dette har ført til flere innmeldinger til klubben, samt overganger til TRØN som representasjonsklubb. 

Satsingsgruppe i dressur

Dressurutvalget har lagt ned et større arbeid i å få nøytrale og forutsigbare utvalgskriterier for årlig opptak til satsingsgruppen i dressur. Fokus i dag er på potensial, resultat og framtidig satsing som konkurranserytter, så vel som at innsats for og representasjon av TRØN også skal vektlegges.  Dette arbeidet ble gjennomført etter at første uttak som ble utført etter gammel modell med hovedvekt på en ryttertest som viktigste uttakskriterium ble underkjent av styret og behovet for en måte ble åpenbart. Dette har også gjort satsingsgruppen mer dynamisk, idet man må levere på kriteriene for å beholde plassen gjennom året. Det er i tillegg til konkurranseresultater og vurderinger gjort av representant for dressurutvalget, gjort vurderinger av klubbtrener Louise Almlund og hestekyndig  eksteriørdommer Liv Borg. Det er i dag 5 medlemmer i satsing gruppen.  Disse får sponsing på trening, med forventning om høyt antall starter og progresjon som resultat.

Det er avholdt en samling i 2012 med videovurdering. Det er mål om å avholde en samling til før sommeren, det er planlagt en treningssamling i juni hos Louise og i høst vil det være en samling rundt årets opptak til satsing gruppa. 

Sesongen har for øvrig også vært preget av stor utskiftning av hester blant de rutinerte rytterne. Flere er nå heldigvis på vei tilbake med nye hester, og dressurutvalget gleder seg til å følge utviklingen videre for de nye ekvipasjene.

Stevner

Det har vært viktig for dressurutvalget i TRØN å bidra til konkurransemuligheter for satsende ryttere, samt den viktige arena dette er for rekrutteringen til sporten. Det er derfor økt antall stevnedager med 25 % i forhold til 2010. TRØN var også eneste arrangør av Lands-stevner i dressur i kretsen.  Det har også vært 30 % økning, dvs en betydelig økning i antall startende pr konkurransedag fra et snitt på 44 pr stevne i 2010, til 57 i 2011. På sommerstevnet hadde vi det høyeste antall noen sinne.  Dette har tidvis medført store utfordringer og slitasje for dressurutvalget, spesielt når mannskap ikke har stilt opp som avtalt. Gledelig har vært at til tross for den betydelige økningen har våre kunder- deltakerne- gitt oss positive tilbakemeldinger og dommere likeså. Dette betyr at man har klart å løse problemer underveis og håndtere uforutsette situasjoner, som for eksempel da lynet slo ned speakeranlegget under sommerstevnet. Det er likevel tatt grep blant annet rundt sommerstevnet 2012 for å redusere slitasje på arrangør og mannskap.

 

Dressurutvalget har også bidratt til flere Handicap-klasser, og igangsatt klassifisering av HP ryttere.  Denne helgen skulle avvikles i februar, men ble utsatt da klassifisøren ble forhindret.

Dressurutvalget består i 2012 av 5 personer, som alle gleder seg til sesongen 2012.

 

Dressurutvalg http://www.trondelag-hestesportsklubb.no/images/Dressurrytter.jpg

Leder

Turid Buvik

916 70 791

turid.buvik@trondheimhundeskole.no

Medlem

Rune Ellefsen

993 67 636

runellef@online.no; rune@stall-oysand.no

Medlem

Tonje Lundqvist

928 62 088

tonje.lundqvist@bluezone.no

Medlem

Marie Ramstad Nordmo

916 48 177

marie.nordmo@gmail.com

Medlem

Elin Berg

928 10 900

elin.bergli@gmail.com

 

 


 

9. Medlemstall

 

 

Medlemmer 31.12.2012

 

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

3

7

90

49

81

230

Menn

2

3

9

03

39

56

Totalt

5

10

99

52

120

286

 

 

 


 

 

 

10. Regnskap 2011

 

Nedenfor følger klubbens balanse og resultatregnskap for 2011.

 

 

Resultat

 

 

 

Konto

Regnskap 2011

Budsjett 2011

Budsjett 2012

3120 Sponsorinntekter

 -56 500,00

 -20 000,00

 -30 000,00

3320 Stevneinntekter sprang

 -361 358,50

 -250 000,00

 -355 000,00

3330 Kursinntekter sprang

 -34 000,00

 -80 000,00

 -80 000,00

3400 Offentlige tilskudd

 -19 199,80

 -50 000,00

 -50 000,00

3440 Stevneinntekt dressur

 -47 880,00

 -30 000,00

 -30 000,00

3441 Andre tilskudd ( spillemidler)

 -29 673,40

 -1 000,00

 -1 000,00

3450 Kursinntekter dressur

 -93 400,00

 -100 000,00

 -120 000,00

3920 Årskontingenter

 -54 850,00

 -55 000,00

 -50 000,00

3999 Kantine inntekt

 -211 842,00

 -250 000,00

 -215 000,00

3900 Oppstalling

 

 -100 000,00

 

Sum andre inntekter

 

 

 

SUM DRIFTSINNTEKTER

 -908 703,70

 -936 000,00

 -931 000,00

 

 

 

 

4010 Sløyfer

 

 40 000,00

 

4020 Startkontingent krets/NRYF

 7 410,00

 20 000,00

 10 000,00

4120 Kursutg sprang

 66 400,00

 100 000,00

 80 000,00

4110 Stevneutgifter/sprang

 264 075,50

 300 000,00

 300 000,00

4200 Sommerstevne

 23 800,50

 -  

 25 000,00

4230 Stevneutgifter/dressur

 47 848,62

 20 000,00

 30 000,00

4240 Kursutgifter dressur

 138 544,44

 100 000,00

 140 000,00

4300 Kantinekostnad

 131 880,00

 130 000,00

 130 000,00

4100 Oppstalling

 

 50 000,00

 -  

4400 Flybilett

 9 052,00

 10 000,00

 10 000,00

5910 Kantinekost/mat

 3 292,00

 

 

SUM VAREFORBRUK

 692 303,06

 770 000,00

 725 000,00

 

 

 

 

6360 Renhold lokaler

500,00

0

0

6015 Avskrivning på inventar

18000,00

18000

18000

6410 Leie inventar

3552,35

 

3000

6420 Leie datasystemer

1192,00

 

1000

6550 Driftsmateriale

9737,00

20000

20 000

6620 Rep og vedlikehold

 

6000

 

6800 Kontor rekvisita

5649,25

10000

10000

6810 Data/EDB kostnader

38299,50

5000

5000

6840 Hestesport

29300,00

35000

35000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

2910,88

15000

10000

6890 Annen kostnad

6195,00

 

1000

6900 Telefon

2133,14

1000

3000

6940 Porto

1281,00

3000

2000

7020 Vedlikehold, transportmidler

1392,00

0

1500

7040 Forsikring

1829,00

2000

2000

7410 Medlemskontingent/STRYK

 

10000

10000

7090 Annen kost transportmidler

900,00

 

1000

7140 Reisekost ikke oppg.plik

3870,00

 

2000

7210 Sponsorkostnad

4480,00

 

 

7450 Stevnestøtte

2880,00

10000

10000

7791 Annen kost, ikke fradragsberettiget

3539,00

 

2000

7830 Tap på fordringer

0

0

0

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

137 640,12

135 000,00

136 500,00

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

829 943,18

905 000,00

881 500,00

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-78 760,52

-31 000,00

-69 500,00

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

247

500

500

8140 Gebyr/rente

-2130

2000

2000

8149 Finans- aksjekapital

-100000

 

 

8980 Diverse

-777

 

 

RESULTAT

23 899,48

-33 500,00

-72 000,00

 


Note1:

3120 Sponsorinntekter: 34500 er for 2011, resterende er for 2010 som kom på konto i 2011

 

Note2:

3450 Kursinntekter dressur. Inntekter fra dressurtreninger.  Det er pr 31.12.2011 kr 25650 som skal faktureres på 2011, som ble gjort i 2012, og derfor ikke med i regnskapet

                       

Trening

Innbetalt (NOK)

Kursinntekt

93400

Fakt 2012 tilhørende 2011

25650

Sum

119050

 

Note 3:

3330 Kursinntekter sprang. Inntekter fra sprang treninger.

 

Trening

Innbetalt (NOK)

 

34000

Sum

34000

 

 

Note 4:

3920 Årskontingenter. Inntekter fra medlemskontingenten. Halv kontingent ved innmelding etter 30.6.

 

Note 5:

3999 Kantine inntekt. Akkumulerte inntekter fra salg i kantina på klubbens stevner.

 

Note 6:

4110 Stevneutgifter/sprang og 4230 Stevneutgifter/dressur. Alle kostnader ifbm. Sprang- og dressurstevner ekskludert oppstalling og kantine. Gjelder slikt som premier, teknisk personell(overdommer, dommer, banebygger, steward), blomster, overnatting for tekn. personell, leie av utstyr, etc.)

 

Note 7:

4240 Kursutgifter dressur. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte dressurtreninger.

                       

Trening

Utgift (NOK)

Inntekt

119050(93400)

Utgift

138544,44

Subsidiert av TRØN

19494,44

 

 

Note 8:

6810    Data/EDB kostnader.            Her ligger en ny pc til dressur, og to bankterminaler.


 

Note 9:

4120 Kursutgifter sprang. Kostnader (trener.) i forbindelse med avholdte sprangtreninger.

 

Trening

Utgift (NOK)

Inntekt

34000

Utgift

66400

Subsidiert av TRØN

32400

 

 

 

 

 

Note 10:

4300 Kantinekostnad. Gjelder innkjøp av mat og drikke for salg i kantina i hovedsak i forbindelse med stevner.

 

Note 11

6015 Avskrivning på inventar. Det ble gjort investeringer for kr. 90.000,- i løpet av 2008. Dette er hindermateriell (kr 40.000,-), container til oppbevaring av hindermateriell (kr 16.500,-) og en ny dressurrail (kr 21.200,-) samt noen mindre poster. Investeringene avskrives over 5 år med like beløp.

 

Note 12:

8150 Finans/ Aksjekapital: Tap av aksjekapital i fbm Trøndelag Hestesportsklubb AS. Vi ser at vi har igjen fordeler fra TRØN AS som har gitt en positiv virkning de senere år, men å hente penger fra TRØN AS var ikke en mulighet de senere år.

 

Revisors signatur:

 

Hans Petter Aalberg

Svein Inge Storaune

 

 

 

Budsjett for 2012

 

Budsjettet for 2011 er vist i tabellen over og er i stor grad basert på regnskapstall for 2011 og 2010, men med korrigerte beløp for endringer i kostnadsnivå, medlemstall av budsjettpostene har også sin motpost som f. eks stevneinntekter har motposten stevneutgifter.

 

 

 

 

 

Trondheim 15.05.2012

 

Signert:  Bettina Lysklætt, Heidi F Heggernes, Turid Buvik, Nina Eilertsen, Sverre Fordal, Janette Barsnes, Kjell Jensen,

 

 

 

 

Årsmøte 26.03.12

 

 

Møtetidspunkt: 26.03.12

Møtedeltakere:  ca 17 tilstede

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 19.00

Referent:  Trine Ellerås

 

 

Saksliste:  

 

                  1.   Godkjenne de stemmeberettige

2.      Godkjenne innkalling og saksliste

3.      Valg av møteleder å sekretær

4.      Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

5.      Behandle årsmelding

6.      Behandle regnskap

7.      Behandle innkommende forslag

8.      Fastsette kontigent for 2012

9.      Vedta budsjett for 2012

10.  Valg på styre og utvalg

    

 

·       Godkjenne de stemmeberettige  / Godkjent

  

·       Godkjenne innkalling og saksliste / Godkjent

 

·       Valg av møteleder å sekretær / Sverre Fordal og Trine Ellerås 

 

·       Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll / Tom Valdor og Ingrid

      Helene Løes

 

·        Behandle årsmelding / Godkjent

 

·        Behandle regnskap / Godkjent. Noen feil funnet og de rettes og legges ut på

      hjemmeside.  OK

      

·        Behandle innkommende forslag / Ingen forslag kommet inn men nytt forslag

      til budsjett sprang foreslås. OK

 

 

·        Fastsette kontigent for 2012 / Kontigent opp. Kontigent m/blad 500,-

      Familie 750,-

 

·        Vedta budsjett for 2012 / Godkjent og nytt budsjett for sprang utarbeides

       av styret.

 

·        Valg på styre og utvalg

       Se tabell

   Funksjon

2011

På valg/tar

gjennvalg

Forslag 2012

Styrety/utvalg 2012       

Leder

Bettina Lysklætt

Ja/ja

Bettina Lysklætt. 2 år

Bettina Lysklætt

Nestleder

Heidi F. Heggernes

Ikke på valg

 

Heidi F. Heggernes

Sekretær

Tone Sundset Askimdal

Ikke på valg (ønsker å fratre)

Trine Ellerås

Trine Ellerås

Kasserer

Janette Sørum Barsnes, 2 år

Ikke på valg

 

Janette Sørum Barsnes,

Sprangutvalg

Nina Eilertsen 1 år

Ikke på valg

 

Nina Eilertsen

Dressurutvalg

Turid Buvik, 2 år

Ikke på valg

 

Turid Buvik

Ungdommsrep.

AnneSofie Evienth Sørhaug

 

 

 

Vararepresentant

Birgitt Hågensli

 

 

 

Vararepresentant

Kjell Jensen

 

 

Kjell Jensen

Vararepresentant

Sverre Fordal

 

 

Sverre Fordal

 

 

 

 

 

Leder sprang

Nina Eilertsen

 

Nina Eilertsen

Nina Eilertsen

Medlem

Rune Rinnan

 

Rune Rinnan

Rune Rinnan

Medlem

Ida Lyng

 

Tore Sørhaug

Tore Sørhaug

Medlem

Arild Sivertsen

 

Inger Beate Berg

Inger Beate Berg

Medlem

Jorunn Anita Grendal

 

Jorunn Anita Grendal

Jorunn Anita Grendal

Medlem

Camilla Valsø Hansen

 

Camilla Valsø Hansen

Camilla Valsø Hansen

Medlem

Kjell Jensen

 

Kjell Jensen

Kjell Jensen

Medlem

Marte Lyng

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder dressur

Turid Buvik

 

Turid Buvik

Turid Buvik

Medlem

Rune Ellefsen

 

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen

Medlem

Tone Kvaale

 

 

Marie Ramstad

 

 

 

 

Tonje Lundqvist

Medlem

AnneSofie Evienth Sørhaug

 

Marie Ramstad

Elin Berg

Medlem

Tonje Lundqvist

 

Tonje Lundqvist

 

Medlem

Eva Strøm

 

Elin Berg

 

 

Henriette Skjelbred

 

 

 

Bane og utstyrsutvalg

 

 

 

 

Leder

Kjell Jensen

 

 

 

Medlem

Roald Øye

 

 

 

Medlem

Ståle Mellemseter

 

 

 

Medlem

Moretn Askimdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kro utvalg

 

 

 

 

Leder

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

Svein Inge Storaune

 

 

Svein Inge Storaune

Revisor

Hans Petter Aalberg

 

 

Hans Petter Aalberg

 

 

 

 

 

Valgkomite

Morten Løes

 

Forslag årsmøte

Siv Frisvoll

 

Ann Helen Granbo

 

 

Ann Helen Granbo

 

 

 

 

Valgkom. Velger selv sist medlem