Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Forslag til årsmøtet i TRØN 11.02.2010

Kontingent for 2011.

Styret forslår at årskontingenten for 2011 forblir den samme som for 2010:

Type

2010

Forslag 2011

Yngre Junior

300

300

Junior

450

450

Senior

500

500

Familie

600

600

 

1) Forslagsstiller: Per Arne Sundfær

Det foreslås å sette ned en gruppe på 3 personer som ikke er involvert i driften av TRØN AS og som skal gjennomgå driften, regnskapene og de økonomiske disposisjoner som er foretatt i TRØN AS siden oppstarten 2006.

Styret i TRØN er Generalforsamling i TRØN AS. Derfor pålegges å fremme, og støtte forslag, i TRØN AS’s Generalforsamling om opprettelse av en slik gruppe bestående av de representanter som TRØN’s Årsmøte 2010 oppnevner.

Representantene foreslås ved benkeforslag dersom forslaget blir vedtatt.

Mandat

Finne ut om det har foregått eller foregår kritikkverdige forhold innefor drift og økonomiske disposisjoner, eller om ledelsen i TRØN AS på annen måte har vist uforsvarlighet, uforstand eller unnfallenhet i forhold til klubbens aksjekapital og øvrige verdier i TRØN AS.

Gruppen kan trekke inn andre personer og tilleggskompetanse etter behov.

Begrunnelse

Med bakgrunn i årsregnskapet for 2008 og delregnskap pr. 01.09.2009 som ble presentert på medlemsmøtet desember 2009 er det all grunn til bekymring for aksjekapitalen til TRØN (kr.100.000,-).

At selskapet har blitt insolvent (ikke betalingsdyktig) synes å være hevet over tvil.

Inkassosaker og utleggsforretninger har vært gjennomgangstema over lengre tid med påfølgende betalingsanmerkninger, noe som også bekreftes gjennom styrereferat fra 7. jan. 2010.

Det som er situasjonen er at ingen av styrets medlemmer som er Generalforsamling for TRØN AS har en fornuftig og troverdig forklaring på hvor kapitalen og verdiene har tatt veien..

Driften av Midt-Norsk hestesportsenter er nå tilbakeført til Øyvind Antonsen uten at medlemmene er blitt forespurt eller at medlemmene har fått deltatt i prosessen om hvordan dette skulle gjennomføres slik det ble lovet muntlig og i beretningen for Årsmøtet 2009.

Eller viktigst av alt, ønsker medlemmene eller Årsmøtet å gi fra seg driftsansvaret for senteret.

 

2) Forslagsstiller: Geir Sæther

På bakgrunn av flere uheldige omstendigheter i 2009, medlemsfrafall og forslag til nedleggelse av TRØN AS fremlegges følgende forslag:

Trøndelag Hestesportsklubb endrer navn til: Midtnorsk Hestesportsklubb MNH.

 

3) Forslagsstiller: Geir Sæther

Styret i TRØN bekrefter at aksjekapitalen til TRØN kr 100 000,- ikke er tapt.

Forutsatt at fremlagte balanseregnskap for 2009 ikke viser noe annet, ber Årsmøtet om at nødvendig dokumentasjon på at aksjekapitalen er sikret legges frem.

 

4) Forslagsstiller: Gunnar hammer

Med bakgrunn i at driften av Midt norsk hestesenter på Øysand er overtatt av eier forslås det at Trøndelag Hestesportsklubb AS avvikles. Styret får fullmakt til å gjennomføre en avvikling så snart de finner det formålstjenelig og praktisk.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.