Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Årsberetning

for

2009

Trøndelag Hestesportsklubb

 

 

 

Innholdsfortegnelse

 

1.     Styrets sammensetning

2.     Styrets arbeid

3.     Aktiviteter

4.     Trøndelag Hestesportsklubb AS

5.     Økonomiske forhold

6.     Framtidsutsikter

7.     Sprangutvalgets beretning

8.     Dressurutvalgets beretning

9.     Medlemstall

10.                       Regnskap 2009

11.                       Budsjett for 2010
 

1. Styrets sammensetning

 

Styret var for 2009 sammensatt som følger:

 

Leder:                                                 Morten Løes

Nestleder:                               Gunnar Hammer

Kasserer:                                 Toril Frengen

Sekretær:                                Marta Torvik

Styremedlem (sprang)            Hege Karlstad Hoseth

Styremedlem (dressur):          Birgitt Haagensli

Styremedlem (ungdom):        Nina Lein Staveli

Vararepresentant                    Jorun Anita Grendal

 

2. Styrets arbeid

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2009. Dette gjøres ved beretningen fra styret og utvalgene for dressur og sprang samt revidert årsregnskap.

 

Styremøter

Det er for 2009 avholdt 10 styremøter, samt årsmøtet i slutten av februar 09. I tillegg har sprang- og dressurutvalgene avholt egne møter. Vararepresentant har møtt på styremøtene. Styremedlem for ungdom har i høst ikke hatt anledning til å møte grunnet flytting.

  

Medlemsmøter

Det er avholdt to medlemsmøter. Ett i våres, ”kick-off”, med stor deltakelse samt et møte i høst hvor hovedtema var driften på Øysand samt en status og oppsummering av året. I tillegg er det arrangert førstehjelpskurs med stor deltakelse.

 

Spesielle oppgaver

Samarbeidsforum

Etter årsmøtet i februar ble det igangsatt et samarbeidsforum med representanter fra Melhus vgs., senter eier og klubb i den hensikt å bedre samarbeidsforholdene mellom skole og klubb. Det ble gjennomført flere møter på vårparten uten at dette førte fram til konkrete løsninger.

 

Sentereier overtar driften av Øysand

På vårparten fremmer sentereier Øyvind Antonsen et forslag til styret om overtakelse av driften på Øysand fra 1. september 2009. Det har blitt gjennomført en serie med møter i denne saken hvor både styre, dressur- og sprangutvalgene samt flere sentrale medlemmer på de tilsluttede ridesentere har vært involvert.

Resultatet av denne prosessen ble at sentereier har overtatt driften fra 1. september 2009 (Se Kap 4. Trøndelag Hestesportsklubb AS, nedenfor for ytterligere informasjon).

 

3. Aktivitet

Aktivitetsnivået i klubben er opprettholdt fra foregående år og kan sies å være generelt høyt. Det er spesielt det høye antall stevner som bidrar til dette i tillegg til alle treningene både på Øysand og tilsluttede sentre.

 

Stevner

I 2009 har vi opprettholdt aktiviteten på stevnetilbud til våre medlemmer og andre.  Klubben har blitt en formidabel arrangør av ridestevner, både i antall og kvalitet. Vi har arrangert 13 stevner i sprang og 3 i dressur. Alt ifra drive-in til elitestevner. Totalt har vi hatt 35 stevnedager på Øysand hvor flere av våre medlemmer på arrangørsiden har bidratt hver eneste dag.  I tillegg har også andre klubber bidratt med hjelp på våre stevner både på sprang og dressursiden, noe som er svært positivt og som vi setter stor pris på. Dette setter også fokus på dugnadsinnsatsen vår som er sterkt presset. Styret har ikke noe ønske om en vesentlig reduksjon av stevnetilbudet, men skal dette opprettholdes må vi jobbe videre med dugnadsinnsatsen slik at arbeidsbyrdene fordeles jevnere.

 

             

 

 

Sommerstevnet

For tredje året på rad arrangerte vi sommerstevnet i den form vi nå kjenner det med Distrikt, Lands og Elite stevner. I tillegg arrangerte vi også et to dagers dressurstevne på onsdag og torsdag. Deltakelsen har aldri vært større med over 900 startende ekvipasjer fra hele landet. Totalt ble det avviklet 150 klasser over de 9 dagene stevnet varte.

 

Både D, L og E stevnet hadde en stor økning fra forrige år. Så her er det tydelig at vi har gjort noe riktig, noe som også framgår av alle positive tilbakemeldinger både under stevnet og i ettertid.

 

Samtidig er dette et arrangement som sliter på mannskapene. Dugnadsinnsatsen ble gjennomført av ca 50 medlemmer samt svært god hjelp fra Trondheim Rideklubb og Bruråk hestesportsklubb. En stor utfordring til neste års sommerstevne blir å rekruttere og organisere stevnehjelp. Større grad av dugnadsarbeid på stevnet vil også bedre økonomien da vi vil slippe å leie inn arbeidskraft.

 

Stevner på andre sentra

Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra er og vil være den viktigste arenaen for ny rekruttering. På dette område har vi fremdeles et stort potensial for rekruttering selv om vi også i 2009 har økt medlemsmassen. Et av våre tilsluttede ridesentre har også i år arrangert klubbstevner. Dette er ønskelig, og vil kunne være et viktig bidrag i rekrutterings sammenheng.

 

Trening

Sprangtrener satsning

Treningsopplegget med Niclas Parmler i sprang ble evaluert i et fellesmøte mellom sprangutvalget og rytterne på høsten 2008. Det var enstemmighet om at opplegget hadde vært så vellykket at en ønsket å fortsette med dette i 2009 til tross for at subsidiering fra klubbens side ikke kunne påregnes i 2009.

 

Treningssamlingene med Parmler ble også gjennomført på vårparten 2009, men ble ikke gjennomført på høsten grunnet for dårlig oppslutning.

 

Satsningsgruppe i dressur

Dressurutvalget etablerte en satsningsgruppe i 2008 som et konkret tiltak for å bedre den sportslige satsingen innenfor dressur i klubben. I løpet av 2009 har vi sett noe avskalling når det gjelder oppslutning omkring denne gruppen. Det er imidlertid ønskelig å fortsette satsningen i 2010 da dette til tross for noe avskalling skaper samhold og resultater.

 

Sportslige resultater

I Midt-Norge har klubben dominert på resultatlistene i 2009 både utfra vår størrelse og at det er mange gode enkeltresultater. På landsbasis og på viktige mesterskap og stevner som NM, HM etc. er det vanskelig å spore noen framgang. Det vil alltid kunne være enkeltprestasjoner som er verdt å merke seg, men den brede framgangen og frontfigurene som kjemper om mesterskapsmedaljer virker det som uteblir. Vi har i mange år benyttet antall deltakere i Norgesmesterskap inne og ute som et mål på sportslig nivå. Deltakelse og resultater fra Norgesmesterskap og Innendørs Norgesmesterskap i sprangridning for 2009 er vist i tabellen under. For dressur var det ingen deltakelse.

 

 

Norgesmesterskap 2009, sprang

Kategori

Deltakelse

Resultater

Ponni

0

 

Junior

1

Elm

Unge ryttere

2

Elm

Senior

1

Uplassert

Unghest

1

12

Innendørs Norgesmesterskap 2009, sprang

Ponni

0

 

Junior

9

Elm 5 / Upl 4

Unge ryttere

1

11

Senior

1

15

Unghest

0

 

 

 

4. Trøndelag Hestesportsklubb AS

 

Klubben besluttet i 2006 å inngå en leieavtale for drift av Midt norsk Hestesportssenter på 5 år med ytterligere mulighet for leie i 5 nye år. For å skille driften av senteret fra det sportslige i klubben ble det videre besluttet å opprette Trøndelag Hestesportsklubb AS (TRØN AS) som skulle være ansvarlig for senterdriften.

 

Hensikten med leie og drift av senteret var å få gode rammebetingelser for sportslig utvikling i klubben. Både stevner og trening står sentralt i denne sammenheng. Og i tett samarbeid med klubben var det etablert et godt treningstilbud på anlegget, samtidig som klubben i hele perioden arrangerte stevner på høyt nivå og med god kvalitet i både dressur og sprang.

 

TRØN AS oppnådde også tilfredsstillende økonomiske resultater i disse tre årene, og mye av overskuddet har blitt investert i nye ridebunner, nytt hinder- og dressurmateriell til beste for klubbens medlemmer samt oppgradering av utlys og nytt gjerde rundt utebanen..

 

Forutsetningen om bedre sport synes ikke å være oppnådd. Diskusjonen var derfor allerede i gang i styre og utvalgene om hvorvidt dette var noe vi skulle fortsette med, eller om vi skulle tre ut av avtalen ved første mulighet som var mars 2011. Denne problemstillingen ble det varslet om på sist årsmøte, og at dette ville bli en sak på årsmøtet i februar 2010.

 

Fra styrets side var det ønskelig å benytte året som har gått til en diskusjon omkring fortsatt drift eller ikke på Øysand. Det skal også sies at det i løpet av det siste halvannet året har utviklet seg til et svært vanskelig driftsklima på senteret med mange uoverensstemmelser mellom enkelte oppstallatører og TRØN AS som driver. Med bakgrunn i dette samt fravær av sportslig utvikling var det fra styrets side høyst reelt å diskutere en avvikling av driften på Øysand.

 

Her kom imidlertid sentereier oss i forkjøpet med et forslag om å ta over driften allerede fra 1. september 2009. Slik situasjonen utviklet seg ble styret satt i en situasjon med få valgmuligheter. Styrets oppfatning var at sentereier insisterte på å overta driften uavhengig av vår eksisterende avtale. I ettertid kan det reises kritiske spørsmål til at informasjon omkring denne prosessen ikke kom ut til det ”brede” lag av medlemmene på et tidligere tidspunkt. På den andre side er det vanskelig å gå ut med informasjon midt under en forhandlings prosess uten konkrete resultater.

 

Sentereier ønsket at driften skulle gjøres via hans selskap Midt-Norsk Hestesportssenter AS. Etter noe diskusjon i styre, sprang og dressurutvalgene rundt hvordan dette skulle skje i praksis, ble vi enige og overtakelsen ble gjennomført pr.1. september. En redegjørelse for dette ble gitt på medlemsmøtet i desember 2009.

  

5. Økonomiske forhold

 

Klubben har i 2009 økt sin omsetning med om lag 30 % til 1,7 mill. hvor de desidert største bidrag kommer fra stevnearrangement og oppstalling samt salg i kantina. Årets resultat viser et betydelig overskudd, hvor hovedbidragsyterne er stevnearrangement og i særdeleshet sommerstevnet.

 

Samtidig er det gledelig å se at medlemskontingenten også i år har økt med ca 7 % i forhold til 2008 og at oppstalling i forbindlese med sprangstevner har gitt et solid overskudd.

 

Klubben har en god økonomi hvor egenkapitalen gradvis er bygget opp over de 10 årene klubben har eksistert. Vi har i dag en god hinderpark for store utendørs sprang stevner samt 2 dressur railer. I tillegg har vi også eget lydanlegg samt et elektronisk tidtaker anlegg. Dette sammen med en solid saldo på vår bankkonto gir oss frihet til videre satsninger og aktiviteter.

 

         

 

6. Framtidsutsikter

 

Som Midt Norges største rideklubb både i antall medlemmer, aktive ryttere og som stevnearrangør burde vi i større grad en vi gjør kunne sette agendaen for en god sportslig utvikling. Til tross for at driften av Øysand nå er overtatt av sentereier er det sannsynlig at vi fremdeles kan benytte Øysand til både trening og stevner. I øyeblikket er imidlertid situasjonen slik at grunnlaget for treninger på Øysand er svært redusert. I hovedsak betyr det at våre tilsluttede ridesentra tilfredsstiller behovet for treninger med egne fasiliteter.

 

Det er ønskelig å kunne opprettholde et godt og variert nivå på stevnearrangement da vi anser dette som et svært viktig virkemiddel for sportslig framgang. Klubbens hovedutfordring her vil være vår evne til å gjennomføre stevnearrangementene og da spesielt ifht dugnadsinnsats og bemanning.

 

I et overordnet perspektiv har vi sett en positiv utvikling på ridesport i Norge og i vår region de siste 10 år. Samtidig ser vi også at kravene til ridefasiliteter og arrangement skjerpes. Dette er en naturlig utvikling, men det setter også nye krav til stevnearrangører og arenaer. Vi har fått merke dette ved at vår søknad om elite stevne i 2010 er avslått da bla bunnforholdene på banen ikke er gode nok. I tillegg reises det også sterk tvil om landsstevner med viktige uttak og cuper kan arrangeres innendørs med dagens ridebunn. I første omgang gjelder dette stevner på de høyeste nivåer, men kravene vil etter hvert også trenge seg på når det gjelder lands og distrikts stevner.

 

Å oppgradere en stor utendørs bane med det rette underlaget vil bli svært kostbart for en klubb hvis hele investeringen skal bæres alene. Det finnes forskjellige støtteordninger som en klubb kan benytte seg av. Forutsetningen er da at klubben er i en posisjon for å kunne søke å få tildelt spillemidler.

 

 

 

Situasjonen i dag preges av følgende:

 • Tilsluttede ridesentre har egne treningsopplegg som fungerer godt lokalt og dette gir en god base for rekruttering til klubben
 • Vi har arrangert mange og gode stevner på Øysand med stort sett positive tilbakemeldinger, men det er usikkerhet omkring vår evne til å gjennomføre stevneprogrammet for 2010 grunnet manglende vilje til dugnadsinnsats. Årets to første stevner er avlyst grunnet dette.
 • Sommerstevnet er etablert som et attraktivt stevne med stor deltakelse og gode inntektsmuligheter.
 • Skjerpede krav til fasiliteter og spesielt ridebunner reduserer våre muligheter til et variert stevneprogram med attraktive cuper og uttak med mindre ridebunnen blir oppgradert.
 • Sportslig sett står vi på stedet hvil, og våre opplegg for sportslig utvikling trenger både forbedring og stabilitet.  En utfordring innenfor dette området er stor grad av fragmentering og dermed i liten grad fellesskap og gruppetilhørighet. Dette gjør det selvfølgelig vanskelig med større satsninger.
 • Driften av Øysand er overtatt av sentereier fra 1.9.09

 

Framtidige muligheter/tiltak

 • Etablere en uavhengig arbeidsgruppe for vurdering og anbefaling overfor styret av fremtidig stevnearena for klubben. Øysand bør være ett av flere alternativer for en slik vurdering. En grunnleggende forutsetning for en slik arena er at den tilfredsstiller kravene for å søke om spillemidler.
 • Fortsette dressursatsningen som skaper samhold og resultater
 • Utvikle en strategi og plan for sportslig utvikling innenfor sprang som er omforent med våre tilsluttede ridesentre. Det bør prioriteres å etablere en gruppe av utøvere på tvers av sentrene som ønsker og kan satse for videre sportslig utvikling.

 

7. Sprangutvalgets beretning

Året 2009 har vært like aktivt som 2008,med unntak av et L-stevne. Vi har avholdt 7 distriktsstevner, 4 landsstevner, 1 elitestevne og et drive-in. Til sammen blir det 28 stevnedager fordelt på alle stevnene. Vi er fortsatt den største stevnearrangøren i vårt område.

 

Det har vært viktig for oss å arrangere flest mulig stevner på lokalt plan. Dette pga. rekrutteringen og slik at rytterne kan utvikle seg på hjemmebane.

 

Klubbens store stevneaktivitet ble i år premiert med en rekke cuper under elitestevnet. Bl.a. Oslo Horse Show Grand Prix cup, cuper for alle ponnikategorier, CSI cup for junior og senior samt unghest cup.

 

Klubben har hatt deltakere i NM både utendørs og innendørs, og noen store stevner ellers i landet. Gratulerer til Lene K.Lindmark Sæther med seier i CSIs cup for junior.

 

Vi har til tross for satsning på treningsopplegg for trenerne og andre, og stor stevneaktivitet har vi ikke mange ryttere i toppen. Dog er veksten i bredden stor, så vi håper på flere deltakere på høyere nivå etter hvert.

 

Dessverre har vi også i år slitt med etterdønninger av konflikter fra i fjor. Dette samt eierskifte på senteret har ført til at vi på slutten av året avviklet treningsvirksomheten på Øysand. Isteden har all trening foregått på hvert enkelt senter.

 

Hjelpen til stevnene ble også laber på slutten av året, noe som er beklagelig. Dette gjør at vi må diskutere stevnevirksomheten, og mengden for neste år. Vi håper klubbens medlemmer fremdeles ønsker, og setter pris på, et godt stevne tilbud.

 

En stor takk til alle dere som gjorde det mulig å arrangere stevnene i året som har gått. Uten alle dere hadde det ikke vært mulig!

 

Resultater Klubbmesterskap (avholdt 7-8 feb. 2009)

 

Ponni kat.2 +3                                   Erik Brækken / Laban

Ponni kat.1                             Vilde Arnstad Sjølie/Red Light

Junior                                      Lene K.Lindmark Sæther/First

Unge ryttere                           Marianne Øverlie/Entertainer

Senior                                     Ingrid Helene Hassel Løes/Contano

Rekrutt                                   Anne Line Vognild/Resure

 

Resultater Kretsmesterskap (avholt 11-13 sept.)

 

Ponni kat 2                 3. pl. Oddne Tokstad / Ffasiwn’s Arctic Ice

Ponni kat 1                 2. pl. Andrea Øye Grendal / Pantani

Junior                          1. pl. Nina Lindbak / Wembley III

                                   3. pl. Nina Weigner Rye / Capacity Nano

Unge ryttere               1. pl. Eva Andrea Ormø / Corale

                                   2. pl. Katrine Farstad / Capiltal

                                   3. pl. Henrik Thorsø Johansen / Andante W

Senior                         1. pl. Cecilie Løften / Pia Alegra

                                   2. pl. Sanna Mari Rømo / jetstream

 

Resultater Regionmesterskap (avholdt 4-6 juli)

 

Ponni kat 3                 3. pl. Erik Brækken / Laban

Ponni kat 2                 2. pl. Ingri Grimnes Olsen / Robin

Ponni kat 1                 1. pl. Andrea Øye Grendal / Pantani

Junior                          2. pl. Thea Menne Scheide/ Quattro ter Wulverdreve

Unge ryttere               1. pl. Tina Wang Jacobsen / Campanj

                                   2. pl. Eva Andrea Ormø / Corale

Senior                         1. pl. Sanna Mari Rømo / Jetstream

 

Lag                             2. pl. Elisabeth Langset/Jacob Opshaug/Mari Gullikstad/Lene Sæther

 

 

8. Dressurutvalgets beretning

Vi har:

-          avholdt 3 dressurstevner

-           dressur klinikk med Lars Rasmussen

-           arrangert rytterfest på sommerstevne

-           har hatt klubb trening med gjeste trenere Louise Almlund og Ole Linnet, ukentlige treninger med Rune, Helle og Gunhild. I tillegg til all dressur aktivitet som skjer rundt på vår satellitt staller.

-           Dressur sporten er i voldsom utvikling, og det vises på stevne påmeldingene. Vi har gjort oss bemerket som en seriøs aktør, både ved avvikling av stevner og resultatmessig. Dressursporten er på vei OPP! TRØN rytterne er med! Sesongens mål er større representasjon på Østlandet.

 

Kretsmesterskap 2009

Senior              sølv -  Birgit Haagensli

                         bronsje -  Silje Catrin Bjørnvik

YR                   sølv - Ingrid Martha Gisstad

Junior               gull - June Brun Blåbærvik

 

Klubbmester 2009

Senior             Hege Sættem

YR                  Kristin Losen

Junior              Mari Lauglo

 

Satsningsgruppen i dressur

Har vist seg og være liv laga. Vi har hatt ryttere på de fleste stevnene i regionen, og har vært godt representert på premieutdeling. Gruppa begynner og fått et godt samhold. Vi har fått sponset ridejakker av Sættem Transport.

Satsningsgruppa består per dd av: Birgit Haagensli, Hege Sættem, Hilde Tokstad, Turid Buvik. Rekruttgruppe: Kristin Losen. Permisjon: Henriette Skjelbred

Stevner for 2010 er meldt inn til forbund og krets.

 

9. Medlemstall

Vår medlemsmasse har hatt en svak positiv utvikling i løpet av 2009. Vi har ved utgangen av året 352 medlemmer. For 2010 må vi regne med en nedgang i medlemsmassen som vil være direkte knyttet opp mot den uro som har vært i løpet av de to siste år relatert til Øysand.

 

Medlemmer 31.12.2009

 

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

1

13

128

54

85

281

Menn

2

7

8

6

48

71

Totalt

3

20

136

60

133

352

 

Medlemsutvikling

 

2001

2002

2003

2004

2005*

2006

2007

2008

Kvinner

288

279

277

185

190

192

211

281

Menn

63

54

54

47

50

37

48

62

Totalt

351

333

331

232

240

229

259

343

* Tallene er noe usikre

               

             

 

10. Regnskap 2009

 

Nedenfor følger klubbens ballanse og resultatregnskap for 2009 samt budsjett for 2010.

 

Ballanse 2009

Eiendeler

Inngående ballanse

Reelt i perioden

Utgående ballanse

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

1250 Inventar

72000,00

-18000

54000

Sum varige driftsmidler

72000,00

-18000

54000

Sum anleggsmidler

72000,00

-18000

54000

Omløpsmidler

Fordringer

1500 Kundefordringer

590,00

55

645

1570 Reiseforskudd

0

0

0

SUM fordringer

590,00

55

645

Investeringer

1820 Andre aksjer

100000,00

0

100000

SUM investeringer

100000,00

0

100000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1900 Kasse

5000,00

2000

7000

1920 Bankinnskudd

52346,95

168690,42

221037,37

SUM bankinnskudd, kontanter og lign.

57346,95

170690,42

228037,37

Sum Omløpsmidler

157936,95

170745,42

328682,37

SUM Eiendeler

229936,95

152745,42

328682,37

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Over/underskudd

8800 Udisponert årsres.(underskudd)

0

-154895,42

154895,42

SUM over/underskudd

0

-154895,42

154895,42

Opptjent egenkapital

2050 Annen egenkapital

-223736,95

0

-223736,95

SUM opptjent egenkapital

-223736,95

0

-223736,95

SUM egenkapital

-223736,95

-154895,42

-378632,37

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2900 Forskuddsbet. Medlemskontingent

-3200,00

3200

0

2910 Områdeleie

0

-4050

-4050

2990 Annen kortsiktig gjeld

-3000,00

3000

0

SUM kortsiktig gjeld

-6200,00

2150

-4050

SUM gjeld

-6200,00

2150

-4050

SUM egenkapital og gjeld

-229936,95

-152745,42

-382682,37

 

Avskrivningstablå  Trøndelag Hestesportsklubb

Avskrivningsobjekt

Inngående ballanse

Årets anskaffelse

Avskrivnings sats

Årets avskrivning

Hindermateriell

0

90000

20 %

18000

 

72000

0

 

18000

 

 

 

 

 

 

Resultat

Konto

Regnskap 2009

Budsjett 2009

Budsjett 2010

3120 Sponsorinntekter

-45500

-20000

-20000

3320 Stevneinntekter sprang1

-461990,5

-400000

-300000

3400 Offentlige tilskudd

-33000

-20000

-30000

3970 Grasrotandel

-882,4

-10000

-1000

3440 Stevneinntekter dressur1

-30777

-40000

-30000

3450 Kursinntekter dressur2

-163950

-90000

-100000

3330 Kursinntekter sprang3

-88950

-110000

-80000

3900 Oppstalling4

-394606

-180000

-200000

3920 Årskontingenter5

-97975

-95000

-70000

3940 Gebyr ved ubet. startavgift.

-1400

-1000

0

3941 Andre tilskudd (spillemidler)

-49865

0

0

3999 Kantine inntekt6

-330075,5

-320000

-250000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1698971,4

-1286000

-1081000

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer7

77584,4

90000

65000

4020 Startkontingent krets/NRYF8

31030

30000

20000

4100 Oppstalling9

179924,56

120000

100000

4110 Stevneutgifter/sprang10

571623,7

400000

350000

4230 Stevneutgifter/dressur10

29121

40000

30000

4240 Kursutgifter dressur11

190741,7

130000

125000

4120 Kursutgifter sprang12

107655

130000

130000

4300 Kantinekostnad13

155834,19

180000

125000

4400 Flybilett

6492

10000

5000

SUM VAREFORBRUK

1350006,55

1130000

950000

 

 

 

 

5990 Gaver/blomster

0

1000

0

6015 Avskrivning på inventar14

18000

18000

18000

6540 Inventar

4715,94

5000

5000

6550 Driftsmateriell/hinder

22212,98

10000

10000

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

1600

5000

5000

6800 Kontor rekvisita

10691,54

10000

10000

6810 Data/EDB kostnader

11306,15

5000

5000

6820 Trykksaker

0

0

0

6830 Sponsing av klubbutstyr

0

0

0

6840 Hestesport

49042,75

40000

35000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

12039

10000

15000

6900 Telefon

1122

1000

1000

6940 Porto

3200

4000

3000

7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig

0

5000

0

7300 Kick off/Baglefest

18194

 

0

7410 Medlemskontingent/STRYK

11290

10000

10000

7420 gaver/premier, fradragsberettiget

0

0

0

7450 Stevnestøtte

28260

10000

0

7830 Tap på fordringer

0

2000

0

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

191674,36

136000

117000

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

1541680,91

1266000

1067000

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-157290,49

-20000

-14000

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-228

-1000

-500

8140 Gebyr/rente

2623,07

1000

2000

RESULTAT

-154895,42

-20000

-12500

 

Note 1

3320 Stevneinntekter sprang og 3440 stevneinntekter dressur, akkumulerte inntekter fra klubbens sprang- og dressurstevner eksklusiv inntekter fra oppstalling og kantine.

 

Note 2

3450 Kursinntekter dressur. Inntekter fra dressurtreninger.

                       

Trening

Innbetalt (NOK)

Ole Linnet

69100

Louise Almlund

94850

Sum

163950

 

 

Note 3

3330 Kursinntekter sprang. Inntekter fra sprang treninger.

 

Trening

Innbetalt (NOK)

Parmler

70775

Sivertsen

18175

Sum

88950

 

Note 4

3900 Oppstalling. Inntekter fra oppstalling på klubbens stevner. I all hovedsak vil dette være sprangstevner.

 

Note 5

3920 Årskontingenter. Inntekter fra medlemskontingenten. Halv kontingent ved innmelding etter 30.6.

 

Note 6

3999 Kantine inntekt. Akkumulerte inntekter fra salg i kantina på klubbens stevner.

 

Note 7

4010 Premier, sløyfer. Innkjøp av rosetter til bruk på sprang og dressurstevner.

 

Note 8

4020 Startkontingent krets/NRYF. Kostnader for sprang- og dressurklasser med kr.10 pr ekvipasje f.o.m. LB nivå

 

Note 9

4100 Oppstalling. Kostnader for leie av ”danskebokser” ifbm. stevner. I hovedsak gjelder dette sprangstevner på L eller E nivå.

 

Note 10

4110 Stevneutgifter/sprang og 4230 Stevneutgifter/dressur. Alle kostnader ifbm. Sprang- og dressurstevner ekskludert oppstalling og kantine. Gjelder slikt som premier, teknisk personell(overdommer, dommer, banebygger, steward), blomster, overnatting for tekn. personell, leie av utstyr, etc.)

 

Note 11

4240 Kursutgifter dressur. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte dressurtreninger.

 

                       

Trening

Utgift (NOK)

Ole Linnet

80941,70

Louise Almlund

109800

Sum

190741,70

                       

 

Note 12

4120 Kursutgifter sprang. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte sprangtreninger.

 

Trening

Utgift (NOK)

Parmler

86730

Sivertsen

20925

Sum

107655

 

Note 13

4300 Kantinekostnad. Gjelder innkjøp av mat og drikke for salg i kantina i hovedsak i forbindelse med stevner.

 

Note 14

6015 Avskrivning på inventar. Det ble gjort investeringer for kr. 90.000,- i løpet av 2008. Dette er hindermateriell (kr 40.000,-), container til oppbevaring av hindermateriell (kr 16.500,-) og en ny dressurrail (kr 21.200,-) samt noen mindre poster. Investeringene avskrives over 5 år med like beløp.

 

Revisors beretning

Tekstboks: 2009

 

 

Budsjett for 2010

 

Budsjettet for 2010 er vist i tabellen over og er i stor grad basert på regnskapstall for 2008 og 2009, men med korrigerte beløp for endringer i kostnadsnivå, medlemstall etc. Mange av budsjettpostene har også sin motpost som f. eks stevneinntekter har motposten stevneutgifter. Det kan være vanskelig å beregne nøyaktige budsjettall her, men graden av proporsjonalitet er relativt stor slik at en endring på kostnadssiden vil følges av tilsvarende endring på inntektssiden. Resultatmessig får ikke dette noen stor konsekvens.

 

Følgende poster kommenteres spesielt:

 

 • Stevneinntekter og utgifter til sprangstevner er redusert pga færre stevner.
 • Det er foreslått å bruke kr 25.000,- til satsningsgruppe for dressur. Dette framkommer som differansen mellom postene kursinntekter og kursutgifter for dressur.
 • Det er foreslått å bruke kr 50.000,- til satsninger/satsningsgruppe for sprang. Dette framkommer som differansen mellom postene kursinntekter og kursutgifter for sprang
 • Budsjetterte kostnader ifbm innkjøp av rosetter er redusert fra fjorårets ca 89.000,- til kr 65.000,- grunnet lagerbeholdning og færre stevner.
 • Innkjøp av nytt driftsmateriell er kun budsjettert med kr 10.000,- I praksis betyr dette ingen nye investeringer.
 • Det er satt av kr 15.000,- til bla utdanning for teknisk personell. Det er spesielt nye banebyggere det er behov for. Innvilgede søknader om banebyggerutdanning vil bli støttet økonomisk med 2/3 av kostnaden innenfor budsjetterte rammer.

 

 

Trondheim 1. februar 2010

 

Signert:  Morten Løes, Gunnar Hammer, Toril Frengen, Martha Torvik, Hege Karlstad       Hoseth, Birgit Haagensli, Nina Lein Staveli

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.