Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

19.08.08

Tidsrom:

2000-22.15

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Arild, Martha, Toril, Berit og Ragnhild (for Elisabeth)

 

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

  

Sak

 

Ansvarlig

1

Regnskap og budsjett v / Toril
 • Sommerstevne; foreløpig overskudd på ca 27.000,- Antar at resultatet vil bli tilnærmet balanse når alle utlegg er betalt.
 • Reppe Rideklubb har lånt tidtakerutstyr til Sommerspretten. Toril sender regning på kr 2000,-

 

 

 

2

Erfaringer fra sommerstevnet
 • Det er behov for å kjøpe inne flere enkeltstativer, mulig at vi også må kjøpe inn noen lettere topp - bommer
 • Det er rettet henvendelse til skolen angående tilskudd til treningsmateriell. ( ikke besvart enda)
 • Sponsorer må profileres bedre, både under arrangementet og på f.eks hjemmesiden.
 • Det er kritisk å skaffe mer mannskap. Brev med stevnelister og plan for bemanning bør sendes ut så snart terminlisten er klar. Mulige tiltak for å skape større deltakelse blant medlemmene diskutert igjen.
 • To satsingsområder fremover på stevner må være matsalg og sponsorer.
 • Det må gjøres noe med avtrekk på kjøkkenet

 

 

 

 

Erfaringer fra dressurstevnet i august
 • Stevnet ble arrangert i samarbeid med Bruråk og Melhus hestesportsklubb. Det ble så vellykket at det planlegges mer samarbeid i fremtiden. Et mål fremover vil være å benytte to reiler slik at stevner kan avvikles på kortere tid.

 

3

Status fra utvalgene

 • Sprangutvalget:
  • Skyldig for treninger. De som enda ikke har betalt utestående for treninger får ikke delta på treninger før skyldig er betalt. Morten legger ut info om dette  på hjemmesiden.
  • Det legges opp til at det skal avholdes månedlige Parmler – treninger heretter.
  • Sentertreninger vil bli avholdt av Arild og en trener til. Hvem den andre blir er ikke avklart pr. d. d
  • Sportslig utvikling / strategi. Arbeidet er forsinket, men planleggingen er i gang nå. Arild tar kontakt med Sverre for å sette opp skjematikk på sportslig utvikling
  • Stevneplaner 2009. Det er søkt om lands og elitestevner tilsvarende som i fjor.
 • Dressurutvalget:
  • Spørreundersøkelse i forhold til interesse for treninger med mer har ikke gitt det helt forventa resultat. Det vil snart settes en endelig svarfrist ( slutten av denne måneden) for undersøkelsen, og treningsopplegg vil bli planlagt i etterkant av dette. Vil gjerne diskutere muligheten for å ha felles fysisk trening uten hest med sprangmiljøet. Plan for sportslig utvikling skal være ferdig ila november.
  • Ole-treninger vil fortsette.  I tillegg arbeides det med aktuelle for ukentlige sentertreninger.
  • Stevneplan 2009 ikke satt opp
 • Halltid. Gunnar tar kontakt med skolen for å få klarhet i treningsplaner

 

3

Eventuelt
 • Valgkomiteen innkalles til neste styremøte
 • Støtte til PC for hjemmesideansvarlig. Styret kjøper inn en PC til hjemmesideansvarlig. 
 • Klubbmesterskap. Både dressur og spranginteresserte har etterlyst klubbmesterskap. Dressur vurderer å sette opp klubbmesterskap i oktober. Klubbemesterskap i sprang blir satt opp i februar.
 • Behovet for egen forsikring for sentertreningene undersøkes. Slik forsikring tegnes hvis det er nødvendig.

 

 

19.08.08

Martha Torvik

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.