Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 14.03.07

Møtet gjaldt:

Styremøte TRØN

Dato:

14.03.2007

Tidsrom:

20.00-22.00

Sted:

 

Til stede:

Morten Løes, Gunnar Hammer, Rune Ellefsen, Tore Johansen, Arild Sivertsen, Toril Frengen, Silje, Jorun Grendal (sak 1), Dagny Viken, Martha Torvik

Forfall:

 

Referent:

Martha Torvik

SAK 01/07 Funksjonenes roller og ansvar

Oppgaver og roller til styremedlemmene: Rutiner utarbeidet i 2004 ble utdelt og gjennomgått.

Rekruttutvalget

Bør utvides med ytterligere et medlem. Ønsker også tettere samarbeid mellom rekrutt – sprang – og dressurutvalg for å kunne bli mer aktiv i forhold til egnens rideskoler.

Sekretær

Dagens praksis er at postmottak og arkivering utføres av formann. Denne praksisen videreføres av praktiske årsaker.

Kasserer

Rutiner for attestering av fakturaer etterspørres. Enighet om at fakturaer scannes og formidles for attestering av rette vedkommende. Stevneregnskap for hvert stevne lages separat. Kontakt med rytterforbundet / hestesport i forhold til ajourhold av medlemslister.

Nestleder

Ingen endringer i forhold til gjeldende oppgaver.

Hjemmesiden

Litt diskusjon om hvem som skal ha tilgang til å bestille publisering av stoff på hjemmesiden. De som ønsker stoff publisert må gå gjennom styret for å bestille publisering. I tillegg til styret skal R Rinnan ha tilgang til å publisere stoff.

Sprang og dressur utvalgene

Sprang og dressur utvalgene utfordres til å sette opp liste over hvilke oppgaver de ønsker å prioritere.

Stevner

Enighet om at klubben skal ha ambisjon om å arrangere rideskole - cup.

Wenche og Toril har ansvar for å utarbeide mannskapslister til stevnene.

Sekretariat: Vi trenger en back-up som er mer tilgjengelig på dagtid enn hva de som er oppsatt nå. Martha tar kontakt med Rune Ellefsen og Rune Rinnan for bistand på første stevne.

Sekretariatet har myndighet til å fastsette premiene, men det er viktig å forsøke å holde kostnadene nede. Forsøke å få tak i sponsorer på premier. Sekretariatet har også ansvar for å bestille rosetter. Rosettfabrikken har vært brukt som leverandør og fungerer godt.

SAK 02/07 (Hinder)materiell.

Det er nødvendig å supplere stevnemateriellet. Morten tar ansvar for bestilling og lignende, men sprangutvalget kommer med uttalelser angående innkjøp

Elektronisk tidtakerutstyr skal kjøpes inn. Samarbeid med andre klubber har vært vurdert. Gunnar foreslår at innkjøpet finansieres av Trøndelag hestesportsklubb AS.

Silje foreslår at det kjøpes inn trådløs mikrofon eller lignende til bruk under instruksjon.

Tore har hatt kontakt med tre45 for oppgradering av utstyr, og foreslår at innkjøp av mikrofon gjøres i sammenheng med dette.

SAK 03/07 Status og planer fra utvalgene

Sprangutvalget

Sprangutvalget har gjennomgått arbeidsoppgaver og satt opp plan for hva de ønsker å ha fokus på fremover. Prioritetslisten vil bli bredere presentert i neste styremøte.

Utvalget foreslår at dagens klubbtreninger omdøpes til sentertreninger. Diskusjon rundt hva som vil være mest eller minst inkluderende. Det besluttes at nåværende navn - klubbtreninger – opprettholdes.

Oppgaver som er relatert til driften av stallen, skal ikke utføres på dugnad. Oppgaver som er knyttet til klubben, eks stevneforberedelser kan er typisk dugnadsaktiviteter.

Dressurutvalget

Dressurutvalget har hatt ett møte. Ønsker å ha Sverre Smevik som fast dressurtrener tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. Sverre ønsker garanti fra klubben på at påmeldte ekvipasjer blir betalt for. Morten snakker med Sverre angående pris og organisering av betaling for treningene. Besluttet månedlige giroer og utvalgene sender grunnlag for fakturering til kasserer.

Venteliste til Ole-treninger, hva skal gjøres med det? Dressurutvalget oppfordres til å presentere en plan for sportslig utvikling innenfor dressurridningen i klubben. Planen skal presenteres i neste styremøte.

Gunnar og utvalgene utarbeider ridetider for hallene. Samtidig gjennomgås ridehusreglene, og disse henges opp godt synlig. Det presiseres også at ridning uten hjelm er uakseptabelt.

Dressutvalget er svært interessert å i arrangere kombinert sprang og dressur.

Videre foreslås det at noen stevne avsluttes med andre aktiviteter, eks konkurranse i mounted games med mer.

Spørsmål angående bemanning i stallen til driftsstyret. Oppgaver blir ikke løst pga lav bemanning. Dette skal taes opp på neste styremøte i AS’et. Tips på kandidater til stalljobben tas mot av Gunnar.

Eventuelt

Dugnad førstkommende lørdag kl 1200- 1500.
Svein  Storaunet og Roald Øye er materialforvaltere, og organiserer sammen med Solveig.

4 ryttere fra klubben ble sendt som deltakere i Horze-cup under Arctic Equstrian Games. Styret vedtar at klubben skal betale meeting, og eventuelle premier skal tilfalle klubben. Martha tar hånd om gavekort fra Horze på 1500, - for innkjøp av premier.

Gunnar orienterte om hendelser i forbindelse med enkelte leieboere i Rytterveien, og konsekvensene for disse beboerne.

 

Dato for neste møte ikke fastsatt.

14.03.07 Martha Torvik

 

Til begynnelsen av møtereferatet     Andre møtereferater

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.