Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

01.04.08

Tidsrom:

2000-22.30

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Arild, Martha, Toril

Til stede på del II:

Sverre Fordahl, Toril, Arild, Elisabeth, Fride, Nappe, Kristine Eide, Synnøve, Ragnhild, Ingrid Martha, Solveig, Gunnar, Morten, Martha

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

 

Sak

 

Ansvarlig

1

Ingen kommentarer til forrige referat

 

2

Regnskap for stevneaktiviteten
  • Regnskap for stevneaktiviteten lagt frem. Kafedriften har bra overskudd på alle stevnene, selve stevneaktiviteten har noe overskudd.

 

 

 

3

Forslag til forbedring på kafe / kjøkken

  • Kjøkkengruppa har levert inn forslag til forbedringer på kjøkken og kafedrift. Styret er positiv til alle forslagene, men har et lite forbehold angående plassering av sekretariat, som vi ønsker å diskutere alternativ plassering for.

 

4

Dugnadsinnsats på stevner
  • Det arbeides med å lage et brev som skal sendes ut til medlemmer for å oppfordre til at flere deltar på dugnader i forbindelse med stevner. Brevet vil gå ut i nærmeste fremtid.

 

5

Styret i TRØN AS
  • Gunnar orienterte om at vedtektene til TRØN AS sier at medlemmene er valgt for to år. Dagens styre sitter nå på overtid, men klubbstyret anser det som fornuftig at styret sitter til regnskap er lagt frem. Regnskapet vil bli lagt frem i august.

 

6

Medlemmer i styrer og utvalg
  •  Morten orienterte om at Silje har trukket seg fra dressurutvalget og klubbstyret. Hvordan dette skal løses drøftes med utvalgene i neste del av møtet.

 

 

7

Mål og strategi

·         Saken tas opp i del II

 

 

 

 

 

DEL II Styret og medlemmene i utvalgene

 

 

1

Styrenes organisering:
Morten redegjorde for hvordan organiseringen og beslutningsprosessene er mellom drift, klubb og utvalgene.

 

2

Endring i styre og utvalg:

Silje har trukket seg som leder for dressurutvalget og styremedlem.

Alle deltakerne har fått uttalt seg om saken. Klubbstyret vil ta innspillene til vurdering og beslutte i saken. Dressurutvalget vil bli orientert.

 

 

3

Mål, strategi og fremdriftsplan fra dressurutvalget:

Elisabeth redegjorde for dressurutvalgets fremdriftsplan.

Terminliste er satt opp og publisert. Utvalget mener de har et godt treningstilbud, men ønsker også å ha gjestetrenere for klubbens trenere lignende hva sprangsiden har.

Klubben arrangerer to landsstevner i år, og ønsker å søke om KM neste gang det gis til sør - trøndelag.

Utvalget ønsker å samarbeide mer med sprangsiden om felles stevnearrangement.

Videre ønsker utvalget flere temakvelder, mer deltakelse på stevner utenfor anlegget, mer fokus på hestenes velferd gjennom paddocker, foring og lignende.

Dressurutvalget stiller spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig å ha to utvalg. De mener bedre kommunikasjon, koordinering og sambruk av ressurser vil være gevinsten ved å slå sammen utvalgene.

Det er et sterkt ønske om at klubben prioriterer å skaffe vanningsanlegg.

Solveig etterspør mer aktivitet for å få frem unghester i klubben

Det er behov for ny rail før det skal arrangeres dressurstevner.

 

4

Mål, strategi og fremdriftsplan fra sprangutvalget:

Arild redegjorde for sprangutvalgets fremdriftsplan.

Klubbnivået innenfor sprang har gått nedover de siste årene, vi har færre ryttere i de høyteste klassene, men rekrutteringen i lavere klasser er stor. Nedgangen har sannsynligvis flere årsaker.

Det er en klar målsetting å få NM i sprang i 2009. Videre er det et mål å ha lag til NM både i 08 og 09. Seks individuelle deltakere i NM

Skal være den beste klubben i distriktet når det gjelder deltakelse i lokale stevner.

Utfordringer særlig i forbindelse med transport til stevner. Utvalget ønsker å avlaste Sverre i organiseringen av  transport. Det skal organiseres flere fellesturer på stevner lenger unna likt stevnet i Umeå til helga.

Tiltak:

Fokus på ukentlige treninger og ivaretakelse av de faste trenerne. Kontinuitet og gode, lokale trenere vil være et godt middel for å nå målene innenfor sprang.

De lokale trenerne bør få inspirasjon og faglig påfyll gjennom gjestetreninger hos oss. Det poengteres at alle treningene bør være innenfor samme ridestil.

 

5

Felles:

Mål og strategier for utvalgene settes opp samlet. Medlemmer av utvalgene møtes for å koordinere dette, og legger frem en felles skjematisk plan til neste styremøte. Arild og Ragnhild tar initiativ til felles møte.

Begge utvalgene konkretiserer sine planer

Begge grenene ser på transport til stevner som ei utfordring. Nappe tar ansvar for kontakt med aktuelle sjåfører og koordinerer med utvalgene.

Det kjøpes inn en bærbar mikrofon som brukes på treninger hvor det er publikum. Morten tar ansvar.

 

6

Driftsstyret:

Gunnar redegjorde for tiltak og planer for anlegget.

Paddockene foran hvitstallen ble oppgradert i høst.

Det er bestilt vedlikehold på paddockene foran rødstallen

Innredning i hvitstallen er slitt. Det gjennomføres løpende vedlikehold.

Innredning i rødstallen er i god forfatning.

I 2007 var ridebaner og bunner på disse prioritert. Disse er nå i god stand.

Har kjøpt container til oppbevaring av hindermateriell.

Status på brannvarslingsanlegget; gjennomgått og godkjent. Det skal monteres brannslange i rødstallen.

Det er gjort oppgraderinger på elektronisk anlegg, sluttrapport mangler.

Status søppel: Huseier vil bli pålagt å ha større søppeldunker for beboerne

Paddocker bak rødstallen vil bli oppgradert fortløpende.

Det er ikke besluttet om det nye rydda arealet ved fliscontaineren skal benyttes til paddocker eller noe annet.

Det er ønskelig at driftsstyret avholder jevnlige oppstallørmøter.

 

 

 

01.04.08

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.