PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 26. JANUAR 2006

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

 

 

STED:                              Midt-Norsk Hestesportsenter, Øysand

DATO:                                                      26.  januar  kl. 19.00

ÅR:                                                           2006

ANTALL STEMMEBERETTIGE:        …45…..    

 

Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes ønsket velkommen til årsmøtet

 

Sak 1a        Godkjenning av innkalling

Vedtak:  

 

Sak 1b        Godkjenning av sakliste.

Vedtak:  

 

Sak 1          Valg av Møteleder

Forslag  fra  Borgny Størseth… Morten Løes

 

Valg av sekretær.

Forslag fra leder: … …Heidi Lund…………..………………………

Sak 2          Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen

Forslag fra Leder……Thomas Holth og Janniche Lund…………. ………………………

Vedtak: Samtlige godkjent

 

Sak. 3  Behandle årsmelding

Sak. 4     Behandle regnskap

Sak. 5    Valg på styre og utvalg

Sak. 6     Fastsette kontingent for 2007

Sak .7    Vedta budsjett

Sak. 8     Behandle innkommende forslag

             Ett forslag er kommet inn;.Klbbdrift av NMH

             inkludert godkjenning av leieavtale og

             stiftelsesdokument for driftselskap.           

 

 

Formannen i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes erklærte dermed møtet for lovlig satt.

 

 

 

 

Årsmelding 2005

for

Trøndelag Hestesportsklubb

Generelt

 

Vår medlemsmasse har holdt seg stabil i løpet av 2005. Vi har nå ca 240 medlemmer. Dette er en nedgang fra tidligere år. Det er flere årsaker til dette, men en av våre viktigste oppgave framover blir å stimulere til rekruttering. Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra vil være de viktigste arenaer for ny rekruttering.

 

Hjemmesiden vår på Internett er populær. Siden oppstart har gjennomsnittlig besøk vært 150 pr. dag. I fjor var snittet 125. Dette betyr at vår nett side bare blir viktigere og viktigere for oss og dette bør vi utnytte til klubbens beste.

 

Sportslig har vi arrangert 14 stevner. 10 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd mange gode resultater og spesielt kan nevnes NM gull både for sprang ponni kat.II og dressur for ungeryttere. Klubbens sprangryttere har også deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Bla kvalifiserte vi oss til lag-NM i Drammen, men nådde ikke helt opp i konkurransen. Finalen for Norgesserien gikk på samme plass og her oppnådde vi en bronse plass i II divisjon. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.

 

Melhus videregående skole med sin rytterlinje er viktig for både krets og klubb. Skolen har tilsatt en ny trener, Tommy Lundby fra Danmark

 

På høsten ble Midt-norsk Hestesportsenter solgt med overtakelse av ny eier 1.1.2006. I forbindelse med eierskiftet har klubbens styre ført en dialog med den nye eieren om mulighetene for at klubben kan overta driften av senteret. Klubbstyret har kommet til enighet med ny eier om betingeølsene for leie av senteret. Saken vil bli framlagt for beslutning på årsmøtet.

 

 

 

Sprangutvalget

Sprangutvalget besto i 2005 av:

Arild Sivertsen
Jannicke Lund
Heidi Lund
Svenn Roar Olsen
Gunnar Hammer

Utvalgets aktivitet har i stor grad vært knyttet opp mot de stevnene vi arrangerte, hvor en av hovedoppgavene har vært å bemanne de mange funksjonene som skal til for å arrangere stevnene våre.

 

Følgende sprangstevner ble arrangert på Øysand av klubben i fjor:

19/1                                         Drive - in stevne (D)
29/1 - 30/1                              Distriktsstevne
9/2                                           Drive – in stevne (D)
15/4 - 17/4                              Landsstevne, Hestesportcup JR/UR
28/5 - 29/5                               Distriktsstevne
26/7 - 31/7                              Distriktsstevne, sommerstevne
1/10 - 2/10                              Distriktsstevne, kretsmesterskap
29/10 - 30/10          Distriktsstevne, klubbmesterskap
17/11                       Drive - in stevne (D)
8/12                         Drive – in stevne (D)

Det har jevnt over vært svært god deltakelse på stevnene, og klubben har gang på gang bevist å være blant de beste arrangørene i landet. Anlegget på Øysand fungerer også meget godt, noe som ble grundig dokumentert under landsstevnet i april. Tilreisende og kravstore ryttere var svært godt fornøyde med baneforholdene, spesielt så tidlig på våren.
De 4 drive – in stevnene vi har arrangert har slått godt an, og tilbakemeldingen fra rytterne er at dette gir verdifull stevneerfaring, og er et godt supplement til treningene gjennom en lang vinter. Når den nye ridehallen står klar, tar vi sikte på å arrangere 2 slike stevner i måneden gjennom hele vinteren.

Klubben fikk i fjor sin første norgesmester i sprangridning så langt. Maren Marie Hammer og Kleopatra gikk helt til topps under NM i Sandnes, i klassen for ponni kat. 2.
Flotte prestasjoner leverte også TRØN´s lag i Norgesserien for lag  (2. divisjon), når de red seg inn til en fin 3. plass i landsfinalen i Drammen.

Laget besto av:

Linda Asklund

        Pusser av Nøysomhedsminde

Solveig Løes

        Spanggårds Lafayette

Anja Weltzin

        Andante-W

Nina Lein Staveli

        Melange De Colour

På hjemlige trakter ble både klubb- og kretsmestere kåret. Disse ble:

Klubbmestere:

Gull Ponni

Ingrid Meland / Torps Amigo

Gull Old Boys

May Britt Skram / Blondie

Gull Rekrutt

Inger Johanne Gjøvik / Alfas Liza

Gull Junior

Nina Staveli / Me`Lange De Coleur

Gull UR / SR

Tom Vidar Gjeldnes / Nabucco


Kretsmestere:


PONNI:

 

Maren Marie Hammer / Kleopatra

JUNIOR:

 

Kristine Bruun Olsen / Hey Jude

UNGE RYTTERE:

 

Charlotte Ørgesvik / Talinka

SENIOR:

 

May Helen Sivertsen / Stengårdens Lathan


 

Gunnar Hammer (leder sprangutvalget)

 

 

Dressurutvalget

  

Utvalget har i 2005 bestått av:

Gyda Olsen , Rune Ellefsen, Elisabeth Parelius, Elisabeth Sommer.

 

Stevner:

Det er gjennomført 3 Distrikts-stevner og 1 Lands-stevne.

 

Klubbtreninger:

Klubbtrener 1. halvår : Ole Linnet.  2. halvår .:Tommy Lundby.

Det har i tillegg til de ukentlige treningene også vært arrangert helgesamlinger med klubbtrenerne.

 

Kretstreninger:

Kretstreningene i 2005  med Marianne Nielsen har vært avholdt på Øysand. Her har klubbens medlemmer hatt anledning til å delta, noe de også har benyttet seg av.

 

NM:

I år fikk vi også en Norgesmester i Dressur for Unger Ryttere. Helle Slupphaug og Shariefa gjorde en kjempe innsats her.

 

Klubbmesterskap 2005:

Senior/Unger Ryttere:

 

GULL :    Janniche Lund.

SØLV :    Kristin Skjetne.

BRONSE :              Helga Rønningen.

 

Junior/ponni:

 

GULL:                     Karina Risvåg.

SØLV:                     Linda Asklund.

BRONSE:               Anita Dietrich.

 

Åsberetningen godkjent 

 

Sak  4  Regnskap og budsjett

 

Revidert ballanse og resultatregnskap for 2005 vil bli framlagt og gjennomgått på årsmøtet.

 

 

Konto

Regnskap 2005

Budsjett 2005

Budsjett 2006

3120 Sponsorinntekter

-27200

-60000

-40000

3320 Stevne kursinntekter

-382580

-250000

-385000

3400 Offentlige tilskudd

-7000

-10000

-7000

3440 Stevneinntekter dressur

-18000

-18000

-18000

3910 Kursinntekter

-1239

-2000

-1000

3920 årskontingenter

-60700

-58000

-65000

3960 Bingo/lotteri

-109777

-10000

-10000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-606496

-408000

-526000

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer

54653

60000

55000

4020 Startkontingent krets/NRYF

18020

18000

18000

4110 Stevneutgifter/sprang

292848

220000

300000

4200 Toril-trenings/kurs

-2799

0

0

4230 Stevneutgifter/dressur

23930

15000

24000

4300 Mat til stevnepersonell

24108

10000

10000

SUM VAREFORBRUK

410760

323000

407000

 

 

 

 

6550 Driftsmateriell/hinder

28821

20000

30000

6800 Kontor rekvisita

0

1000

1000

6810 Data/EDB kostnader

16098

5000

10000

6820 Trykksaker

2672

0

3000

6840 Hestesport

23766

23000

25000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

6612

0

7000

6940 Porto

900

2000

1000

7410 Medlemskontingent/STRYK

7960

8000

8000

7450 Stevnestøtte

26195

15000

25000

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

113024

74000

110000

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

523784

397000

517000

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-82712

-11000

-9000

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-175

-150

-150

8140 Gebyr/rente

159 

300

150

RESULTAT

-82728

-10850

-9000

 

Revisjonsberetningen ble opplest som er signert av revisorene Sverre Fordal og Per Arne Sundfær. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Regnskapet er ført på en oversiktlig og ryddig måte, og er i henhold til god regnskapsskikk. Regnskapet anbefales godkjent.

 

Regnskap enstemmig godkjent

 

SAK 5             Valg på styre og utvalg.

Styret i året 2005:     

Formann:                                                          Morten Løes                på valg

Nestformann                                                     Svenn Roar Olsen        

Sekretær                                                          Heidi Lund                   på valg            

Kasserer                                                          Borgny Størseth           

Styremedlem/Leder sprangutvalget                 Gunnar Hammer           på valg

Styremedlem/Leder dressurutvalget|                  Gyda Olsen                 

Styremedlem/Leder junior:                                Marte Bakk                  på valg

Styremedlem/Leder rekrutt:                               Monica Nesje                          

 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE OG UTVALG  I

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB ÅR 2006

 

STYRET:

Formann:                                                          Morten Løes                2 år     

Nestformann     .                                               Gunnar Hammer           1 år     

Sekretær                                                          Heidi Lund                   2 år                 

Kasserer                                                          Borgny Størseth            1 år     

Styremedlem/leder sprangutvalget                     Svenn Roar Olsen         2 år

Styremedlem/leder dressurvalget                       Monica Næsje              1 år     

Styremedlem/leder junior                                  Åse Bergland                2 år                 

Styremedlem/leder rekrutt/aktivitetsutvalget       Tore Johansen              1 år                                         

 

Hver og en ble enstemmig valgt

 

SPRANGUTVALGET:

Leder:                                                              Svenn Roar Olsen        

                                                                        Solveig Sundfær           (sekretær)

                                                                        Sverre Fordal               (banebygger)

                                                                        Jannicke Lund (utøver)

                                                                        Arild Sivertsen  (banebygger)

                                                                        Tommy Lundby            (trener)

                                                                        Tom Vidar Gjeldnes     (utøver)

                                                                        Rune Rinnan                 (dommer)

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt entemming                                                                    

 

DRESSURVALGET:

Leder                                                               Monica Næsje

                                                                        Gyda Olsen                  (utøver)

                                                                        Rune Ellefsen                (dommer)

                                                                        Maja Bredland             (utøver)

                                                                       

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig

 

REKRUTTUTVALGET-AKTIVITETSUTVALGET:

Leder                                                               Tore Johansen

                                                                        Elisabeth Parelius

                                                                        1 representant fra Hårstad Ridesenter

                                                                        1 representant fra Idas Rideskole

                                                                        1 representant fra Torp Ridesenter

Vedtak:  Utvalget ble valgt enstemmig

 

JUNIORUTVALGET:

Leder                                                              Åse Bergland

                                                                        Anita Dittrich

 

Vedtak:  Utvalget ble valgt enstemmig

 

BEMANNINGSKOMITEEN/STEVNER:  Heidi Lund

                                                                        Maja Bredland

Vedtak:  Utvalget ble valgt enstemmig

 

 

KJØKKEN-STEVNEKOMITEEN.:            Solveig Sundfær

                                                                        Wenche Hammer

Vedtak:  Utvalget ble valgt enstemmig

 

 

MATERIALKOMITEEN.                            Per Arne Sundfær

                                                                        Jan Ivar Asklund

                                                                        Roald Øye

Vedtak:  Utvalget ble valgt enstemmig

 

 

                       

 

REVISORER:                                               Sverre Fordal

                                                                        Nils Parelius

Vedtak: Enstemmig valgt

 

 

REDAKTØR HJEMMESIDE:                    Svenn Roar Olsen

                                                                        Erik Houmb

Vedtak: Enstemmig valgt

 

VALGKOMITE:                                           Solveig Sundfær

                                                                        Wenche Hammer

                                                                        Merete Stenlund

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Sak 6. Fastsette kontingent for 2007

Forslag fra Styret:

Yngre jr.                       kr.200,-

Junior                           kr.350,-

Senior                          kr.400,-

Familie             kr.500,-

Vedtak: Enstemig

 

 

Sak  7. Vedta budsjett

Budsjett for år 2006

Vedtak: Enstemig

 

Sak 8. Behandle innkomne forslag:

            Ett forslag er kommet inn:

            ”Klubbdrift av MNH

            inkludert godkjenning av leieavtale og stiftelsesdokument for driftselskap.

 

Morten Løes redegjorde for utkast til leiekontrakten. Gunnar Hammer redegjorde for leieavtalen, som har en primærperiode på 5 år, og med mulighet til forlengelse med 5nye år (opsjon). Nils Parelius foreslo å gi Styret fullmakt til å ferdigforhandle og inngå endelig avtale med Utleier..

Det ble Enstemmig vedtatt at styret har fullmakt til å ferdigforhandle.


Gunnar Hammer redegjorde for stiftelse av et AS 100% eid av Trøndelag Hestesportsklubb, herunder vedtektenes utforming. Vedtektene er spesielt viktig i et slikt selskap, ble a med sikte på tilskuddsmuligheter (”spillemidler”) . Hammer foreslo at styret i TRØN er generalforsamling i aksjeselskapet, og at styret består av 5 medlemmer, hvorav 3 fra TRØNs styre.

 

Det ble enstemmig vedtatt at styret i TRØN har fullmakt til å stifte selskapet i tråd med forslaget over.

 

 

 

 

Formannen  takket for saklig debatt, takket for innsatsen til de tillitsvalgte som sluttet og ønsket de nye tillitsvalgte lykke til videre.

 

Møtet avsluttet kl.  20.00

 

 

……………………………………………              ……………………………………

            Janniche Lund                                                               Thomas Holth  

                        Sign                                                                             sign