§ 302 – Norgesserien

1. Generelle bestemmelser

a) Norgesserien er laghopping i ulike divisjoner for klubber tilsluttet NRYF. Hver klubb kan stille med flere lag i en eller flere divisjoner. Hver divisjon er åpen for et ubegrenset antall lag.

b) Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer fra samme klubb, hvorav de tre beste resultater i hver klasse/avdeling er tellende. I Elitedivisjonen skal minst 2 ryttere på laget tilhøre alderskategorien junior eller ung rytter, og 2 av disse skal hoppe på en lavere høyde (se tabellen i pkt 3). Lagene behøver ikke ha samme sammensetning i de to kvalifiseringene og finalen. Alle lag må ha en lagleder i henhold til KRI §§ 127 og 132.

c) Ekvipasjene i finalene må ha gjennomført høyeste klasse finalen går i på D-stevne eller høyere.  Hver rytter kan starte i flere divisjoner på ulike hester. Ingen rytter kan dog starte i samme divisjon i samme Norgesseriestevne med mer enn én hest. En hest kan ikke delta i samme Norgesseriestevne med flere ryttere.

d) Kvalifisering til de enkelte divisjoner er i henhold til KR II § 222.

2. Regioninndeling

Region 1: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland.

Region 2: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Region 3: Buskerud, Oslo og Akershus vest, Oppland.

Region 4: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland syd

Region 5: Nordland nord, Troms, Finnmark.

Region 6: Østfold, Oslo og Akershus Øst, Hedmark

(For fylker som er delt bestemmer NRYF hvert år innen 01.01 hvilke klubber som hører til hver del.)

3. Divisjonene og klassene

a) Norgesserien arrangeres i følgende 4 divisjoner: Elitedivisjon, 1. divisjon, 2. divisjon og 3. divisjon. Hver divisjon går over 2 kvalifiseringer og en finale. 1. kvalifisering går innendørs, mens 2. kvalifisering og finalen går utendørs. For alle divisjoner er finalen landsdekkende. Elitedivisjonen har status som NM-S-Lag.

b) Kvalifiseringene

Hinderhøyder/Klasser              Elitedivisjon      1.divisjon         2.divisjon         3.divisjon

1. Kvalifisering innendørs         1,20/1,30         1,15                 1,05                 0,95

2. Kvalifisering utendørs           1,25/1,35         1,20                 1,10                 1,00

Kvalifiseringene arrangeres over 1 omgang med bedømmelse A:1a, bortsett fra 0,95m som bedømmes med Feil og Stil. Startrekkefølge i hht KR I § 145.4. I elitedivisjonen skal likevel alltid to ryttere av alderskategorien j/ur starte først på laveste høyde, deretter reguleres hinderhøyden opp for de(n) siste ekvipasjene.

c) Finalene

NM-S Lag/Finale Elite og landsfinaler for divisjon 1-3 arrangeres over 2 dager i henhold til  KR II § 303.1.

4. Resultatberegning og premiering

Det er ingen individuell premiering i kvalifiseringene.

Poengberegning:       1.+ 2. kvalifisering       

1. plass                                    6

2. ”                               5

3. ”                               4

4. ”                               3

5. ”                               2

6. ”                               1

øvrige                          0

Ved poenglikhet etter 2. kvalifisering skilles lagene gjennom resultatet i 2. kvalifisering.

 

Startavgift og premiering er i henhold til KR I § 148 og etter følgende skjema:                                                       Startavgift        Premier kvalifisering    

3. divisjon                    400                  Gavepremier

2. divisjon                    460+40                       Gavepremier

1. divisjon                    460+40                       1200-1000

Elitedivisjonen 460+40                       2000-1200-1000

 

For øvrig i henhold til § 303.1.

 

§ 303 – Finaler i Norgesserien og Norgesmesterskapene for klubblag

1. NM-S-Lag – finale i Norgesseriens Elitedivisjon

a) NM-S-Lag arrangeres som finale i Norgesseriens Elitedivisjon og er åpent for de lag som er i den beste tredelen sammenlagt (rundet opp til nærmeste hele tall) av alle lag som har oppnådd poeng i hver region etter de 2 kvalifiseringene. Det tilligger NRYF å holde oversikt over hvilke lag som er kvalifisert. Dersom arrangørklubben har deltatt i kvalifiseringene uten å få noe lag i den kvalifiserte tredelen, gis klubben ”wild-card” for ett lag. 

Finalen går i klasse 1,25/1,35m over to avdelinger over to dager.

1. avdeling dag en har bedømmelse A:0; vanngrav skal inngå.

2. avdeling dag to har 2 omganger med bedømmelse A:1a.

Alle lag starter finalen med 0 feil.

b) Startrekkefølgen mellom lagene i 1. avdeling avgjøres ved loddtrekning. To ryttere av alderskategorien j/ur fra hvert lag starter først på laveste høyde, deretter reguleres hinderhøyden opp for de(n) siste ekvipasjen(e).                                                                                                              I 2. avdeling starter lagene i omvendt rekkefølge av resultatet fra 1. avdeling. Ved likt antall feilpoeng starter det laget først som har dårligst sammenlagt tid. Innbyrdes rekkefølge innen lagene skal være som i 1. avdeling. 

c) Resultat og premiering NM-S-Lag. Sluttresultatet for hvert lag er summen av feilpoeng fra de 3 beste ekvipasjene i 1. avdeling pluss summen av feilpoeng fra de 3 beste i hver omgang i 2. avdeling. Ved likt antall feilpoeng på noen av medaljeplassene, blir det omhopping mellom lagene.

 

2. Landsfinaler i Norgesseriens divisjoner 1-3

a) Landsfinalen for divisjon 1-3 er åpen for de lag som er i den beste tredelen sammenlagt (rundet opp til nærmeste hele tall) av alle lag som har oppnådd poeng i hver region etter de 2 kvalifiseringene, men maksimalt 3 lag fra hver region. Dersom et kvalifisert lag avstår fra deltagelse i landsfinalen, rykker det neste opp osv.

Landsfinalen i 1. divisjon går i klasse 1,20 m .

Landsfinalen i 2. divisjon går i klasse 1,10 m .

Landsfinalen i 3. divisjon går i klasse 1,00 m .

Gjennomføring og bedømmelse som i pkt. a, dog kan kravet om vanngrav fravikes.

b) Startrekkefølgen er som i §303.1.b).

c) Resultat og premiering. Sluttresultatet for hvert lag er summen av feilpoeng fra de 3 beste ekvipasjene i 1. avdeling pluss summen av feilpoeng fra de 3 beste i hver omgang i 2. avdeling. Ved flere lag med samme like minste antall feilpoeng, blir det omhopping mellom lagene om 1. plassen.

 

3. Norgesmesterskap i sprangridning for klubblag ponni (NM-S-Lag-P)

a) NM-S-Lag-P arrangeres i klasse MB-P-I, 1.10 m over 2 dager med:

Kvalifiseringsomgang første dag. Bed. A (kun feilpoeng innenfor maksimaltid)

Finalen går over 2 omganger, med bed. A1a.

Finalen er åpen for de beste 8 lag sammenlagt etter kvalifiseringsomgangen samt øvrige lag med samme antall feilpoeng som lag 8. Resultatene fra kvalifiseringsomgangen regnes med ved avgjørelsen av mesterskapet. Ved poenglikhet etter finaleomgangene avgjøres medaljeplass ved omhopping. Det henvises ellers til KR II § 270.

b) Startrekkefølgen for lagene i kvalifiseringsomgangen avgjøres ved loddtrekning. Innbyrdes startrekkefølge innen lagene meddeles ved starterklæring til kvalifiseringsomgangen.

I finaleomgang skal startrekkefølgen for lagene være i omvendt rekkefølge av sum feilpoeng fra kvalifiseringsomgangen. Innbyrdes startrekkefølge innen lagene for finalen bestemmes av laglederne. Lag med like antall feilpoeng starter i samme rekkefølge som i kvalifiseringsomgangen.

c) Lagmesterskapet er åpent for et ubegrenset antall klubblag bestående av ponniekvipasjer fra hver klubb som er tilsluttet NRYF. Hvert lag består av 3 eller 4 ryttere, hvorav de 3 beste teller.

Ingen rytter kan starte med mer enn 1 ponni. Klassen kan ikke samtidig arrangeres som individuell konkurranse. Kat. II ponnier starter på kat. I ponniens premisser.

d) Kvalifisering: Ekvipasjene må ha gjennomført klasse MP-P-I, 1,10 m . på minst D-stevne. Se KR I § 150.

Ponnier og ryttere kan delta i både NM-S-Lag-P og Norgesserien div. 1-3 samme år, men ikke i både NM-S-Lag-P og Elitedivisjonen (kvalifiseringer og finale) – jfr KR I § 150.

e) Premiering i hver av omgangene skjer til plassert lag i henhold til KRI § 148. I mesterskapet premieres i henhold til § 153 og § 148.