Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Nye reglementsbestemmelser for 2008

Innlegg i Reglementshjørnet i Hestesport. Gjengitt med tillatelse fra Torunn Knævelsrud, leder TKr og Anne Buvik, ansv. red. for Hestesport.

KR 1 – GENERELT

 

Generelt

I år er det hovedrevisjon av reglementene. De fleste endringene gjelder fra 01.04.2008. Unntaket er KR I – Generelt, som gjelder fra 5. mai, og KR IX – Kjøring, som gjelder fra 1. mai. Alle gjeldende reglement ligger på www.rytter.no, og de blir også trykt opp som hefter. KR I sendes som tidligere til alle lisensierte ryttere og autorisert teknisk personell, mens den enkelte utøver fra i år selv må bestille grenreglementene fra NRYFs sekretariat (se § 110).

            I noen reglement er det gjort større endringer, i andre mindre. Alle avsnitt med endringer er markert med loddrett strek i margen. Det er viktig at både ryttere, teknisk personell, arrangører og andre som bestemmelsene kan ha betydning for, holder seg oppdatert på gjeldende reglement. Nedenfor skal jeg nevne de viktigste endringene i KR I.

 

Godkjent resultat

Begrepet ”godkjent resultat” er godt kjent i enkelte grener, mens andre har etterlyst en definisjon. Begrepet har betydning f.eks. i forbindelse med kvalifisering. Følgende definisjon er derfor tatt inn i § 121.16: ”En ekvipasje har oppnådd godkjent resultat dersom den har gjennomført klassen/prøven uten å bli eliminert eller utelukket. I dressurridning, voltige og dressurkonkurranse i kjøring settes det dessuten krav til et minste oppnådd poeng- eller prosentresultat, se grenreglementene.”

 

Barneidrett

Bestemmelsene om barn i  § 122.2-4 er justert. Det er verd å merke seg at barn kan delta i KM f.o.m. det år de fyller 11 år. Se også justering i § 148.1.c: I ikke aldersbestemte klasser der barn (t.o.m. det år vedkommende fyller 12 år) kan delta, er det vanlig rangering og premiering, men alle barn skal i tillegg motta deltakersløyfe. 

 

Farlig hest

Det hender at det oppstår potensielt farlig situasjoner hvis en hest ikke er under tilstrekkelig kontroll på stevneplass. Ny § 122.10 fastslår at dommeren og OD kan avbryte ritt, eliminere ekvipasje, nekte rytter eller andre å ri eller leie hest på stevneområde, eller vise bort ekvipasje fra stevneplassen dersom vedkommende behersker hesten så dårlig at det kan oppstå fare for vedkommende selv, hesten eller andre hester og personer.

 

Kvalifisering og dispensasjon

TKr får jevnlig spørsmål om kvalifiserende effekt av resultater oppnådd i klasse med for få startende til å regnes som offisiell klasse. Selv om en slik start ikke gir en offisiell resultatliste, regnes likevel resultatet som klassifiserende forutsatt at klassen ble avviklet under samme betingelser som en offisiell klasse og resultatet kan dokumenteres (§ 126.2.e).

De senere årene har antall søknader om dispensasjon fra kvalifiseringsbestemmelsene vært sterkt økende. Det har derfor vært ført en grundig diskusjon i grenutvalgene og styret om i hvilken grad det skal være mulig å gi slike dispensasjoner. Konklusjonen er at adgangen bør begrenses, samtidig som kvalifikasjonskravene skal være så godt gjennomtenkt at de favner de prestasjoner man ønsker å favne. Ny § 126.10 sier: Det gis ikke dispensasjoner fra kvalifikasjonskravene for NM-J eller NM-P (herunder langmesterskap) for noen gren. For andre alderskategorier og konkurranser kan grenreglementene gi bestemmelser om, herunder forbud mot, dispensasjoner.

For sprang gis det i tillegg ikke gis dispensasjon fra generelle bestemmelser om kvalifisering i § 258 pkt. 2. og 3.

For dressur er kravene til kvalifisering til NM skjerpet. Det gis ikke dispensasjon fra kvalifiseringskravene (§ 471.1.b).

For feltritt er det innført nye og skjerpede krav til kvalifisering. Legg spesielt merke til at ekvipasjen må oppnå kvalifisering i ordinære sprangklasser både før første start i feltritt hvert år, og for kvalifisering til nytt klassenivå (§ 522).

For voltige er de generelle kvalifikasjonskravene noe justert (§ 723.2). For distanseritt er det endringer både i de generelle kravene og for NM (§ 822.3 og 871).

 

Deltakelse utenom NRYFs stevner

TKr får jevnlig henvendelser om bestemmelsen i § 130.1.b) om adgang til å delta i konkurranser arrangert av andre enn klubber tilsluttet NRYF. Bestemmelsen er nå omformulert for å bli mer presis: Rytter som er medlem av en klubb tilsluttet NRYF, kan delta i ridekonkur­ranser i Norge bare hvis en organisasjon som er medlem av NRYF, er ansvarlig arrangør, eller stevnet er godkjent av FEI.

Deltakelse i andre land

Det er etter hvert mange ekvipasjer som starter i nasjonale stevner i andre nordiske land. NRYFs sekretariat har ikke lenger kapasitet til å håndtere påmeldinger til slike stevner, og kravet til påmelding via det nasjonale forbundet er derfor strøket (§ 130.1.c).

Det er også mange ekvipasjer som deltar på internasjonale stevner. Slik påmelding skal fortsatt gå gjennom NRYF, og sekretariatet bruker mye resurser på dette. Det er derfor innført en ny topplisens for deltakelse på FEI stevner (130.4.b). Tillegg 6 om deltakelse i utenlandske stevner er for øvrig helt fjernet. Disse bestemmelsene ligger til de aktuelle grenutvalg og hører ikke hjemme i KR.

 

Hestepass

Da myndighetene i 2005 innførte krav om at alle hester skal ha pass, hadde ikke organisasjonene kapasitet til å utstede pass til alle som hadde behov for dette innen en kort frist. NRYF har derfor i en overgangsperiode godtatt ID-kort som var gyldige før passkravet kom. Nå er imidlertid dette unntaket fjernet, og alle hester må ha gyldig hestepass for å kunne starte på NRYFs stevner (§ 134.2).

 

Reaksjon ved ureglementert antrekk og utstyr

Det har vært etterspurt regler for reaksjon der ryttere bryter bestemmelser som antrekk og utstyr. Ettersom ikke alle situasjoner er like, har det vært vanskelig å formulere absolutte krav. Vi har derfor brukt ordet ”bør” i stedet for ”må” i den nye bestemmelsen i § 135.9. Dette betyr at teksten i utgangspunktet skal leses som en ”må-bestemmelse”, men at OD må bruke skjønn og vurdere om det finnes grunn til å reagere mildere. Nærmere regler kan være gitt i grenreglementene.

Bestemmelsen lyder:

a) Overtredelse vedrørende bestemmelsene om sikkerhetshjelm (på norske stevner), sporer, pisk og fottøy bør medføre sanksjon mot den som overtrer bestemmelsen. Dersom overtredelsen skjer under start i klasse, skal ekvipasjen dessuten elimineres. Dersom personen ikke starter hesten i konkurranse under stevnet og ikke er myndig, kan sanksjon ilegges den startende rytteren. Også overtredelse av andre bestemmelser om antrekk og utstyr som har betydning for sikkerhet, hestevelferd eller rettferdighet, bør medføre sanksjon og eventuelt eliminering på samme måte.

b) Overtredelser uten betydning for sikkerhet, hestevelferd eller rettferdighet bør føre til sanksjon, men ikke eliminering.

 

Sponsoravtaler

Mange av våre utøvere er avhengige av sponsoravtaler for å kunne delta på ønsket nivå. Det er viktig for disse å merke seg at bestemmelsen i § 138.1-2 om markedsavtaler (før sponsoravtaler) er noe endret.

 

Stevnekategorier

I § 140.1.d) er det gjort justeringer i inndelingene av stevnekategorier for de fleste grener – se tekst for den aktuelle gren i KR I.

Kapittel 4 om stevner har for øvrig fått ny paragrafinndeling, slik at bestemmelser om force majeur er blitt en del av § 144 om proposisjoner.

 

Sanitet

Krav til sanitet ved stevner har vært diskutert gjennom flere år. Det er nå bestemt at FS skal nedsette en gruppe for å se nærmere på spørsmålet. I første omgang er det innført krav om en førstehjelpsansvarlig ved alle stevner. Det er også gitt bestemmelser om minstekrav til førstehjelpsutstyr på stevneplassen og til beredskapsnivå i forhold til vurdert risiko for skader (§ 141.1 og 142).

 

Start utenfor konkurranse

Det er gitt ganske vid åpning for start utenfor konkurranse. Det er imidlertid ikke tenkt at man skal kunne unngå kvalifiseringsregler ut fra ”faglig standard” og som ivaretar hestevelferd og sikkerhet. Krav til kvalifisering er derfor presisert i § 145.

 

Masterliste

Det har lenge vært et savn at opplysninger om lisensnummer og hestens avstamning mm oftest ikke er å finne på startlistene. I flg ny § 147.4 det skal settes opp en masterliste over alle starterklærte hester med lisensnummer og ryttere med lisensnummer og klubb. Informasjon om hestenes alder, avstamning, oppdretter og eier bør være med dersom dette er kjent. Utskrift av masterlisten skal slås opp ved stevnesekretariatet og utdeles til Overdommeren.

 

Resultatlister

§ 149 om resultatlister er justert og ryddet. Dersom man bruker HorsePro, bør man ha grunn til å regne med at resultatlistene er korrekt satt opp.

 

Mesterskap

Ny § 150.9 presiserer at det i alle typer mesterskap alltid skal kunne kåres bare én vinner av gull- sølv- og bronsemedaljen, om nødvendig ved omridning mellom likeplasserte. Dette gjelder også statutter for KM og Klubb-M

Hallmesterskap og Innendørs-NM har hittil ikke hatt noen egen omtale i KR. Det er nå rettet med ny § 151.1-2. Det er verd å merke seg at det ikke kan avholdes både HM og INM i samme gren. Foreløpig er det bare for sprang det er godkjent et INM.

 

Protest, eliminering og sanksjoner

Det har vært tvil om hvordan innbetalt gebyr ved innlegging av protest skal behandles. Dette er nå omtalt i § 170.4 og 173.3. Hvis protesten avvises, skal protest­gebyret tilfalle arrangøren. Innbetaling og eventuell tilbakebetaling av protestgebyret skal være beskrevet i dommerrapporten.

En eliminering er ingen sanksjon. Dersom en protest mot eliminering blir tatt til følge, vil ikke rytteren ha oppnådd noe dersom det ikke foreligger noe resultat. Ny § 172.1.b sier derfor: Dersom det er tvil om hvorvidt elimineringen er korrekt, og det ikke går ut over sikkerhet eller hestevelferd, skal ekvipasjen få fullføre rittet før det tas en beslutning om eliminering.  I § 172.2 er det presisert at det bare kan ilegges én sanksjon for ett og samme reglementsbrudd.

 

Doping

Fra 2008 gjelder en ny norsk forskrift om doping av hest, som pålegger organisasjonene å utarbeide eget dopingreglement. § 177 om doping av hest er derfor blitt sterkt forkortet. Detaljerte dopingbestemmelser for hest under NIF/NRYF blir ikke lenger å finne i KR, men i egne bestemmelser på NRYFs nettsider. Endringen angår også § 193.

 

Stevnepoeng

Bestemmelser for stevnepoeng og championat (Kap 8) er justert for de fleste grener. Se nærmere de aktuelle paragrafer.

 

Veterinærtjenester

Under § 190 om bestemmelser om veterinærtjenester og andre relevant steder i KR, er Husdyrloven erstattet med Matloven, og Distriktsveterinæren erstattet med Mattilsynet. Dette skyldes omorganiseringen av det offentlige veterinærvesen og ny lovgivning i 2004.

 

NM for fjordhest

I Tillegg 1 – Statutter for NM for fjordhest er det ganske mange endringer. De bestemmelsene er aktuelle for, må lese dem nøye.

 

Ponni

§ 123.1.b presiserer nå at konkurranseponni må ha gyldig norsk målekort.

Bestemmelsen i Tillegg 2-7 om stevnemåling av ponni er videreført. Teksten er imidlertid justert slik at den ligger så tett opp til FEI-bestemmelsene som mulig, men likevel med nasjonale tilpassinger. Legg merke til nye bestemmelser om skoing: Ponnien skal presenteres for måling med samme beskjæring og skoing (inkludert såler og annet som bygger høyde, eventuelt uskodd) som den skal bruke under konkurransen. Etter at konkurransen har startet, kan sko og såler o.l. ikke skiftes og høver ikke beskjæres uten skriftlige tillatelse fra OD. Det kan ikke byttes til sko eller såler o.l. som er tykkere enn dem ponnien ble målt med før konkurransen. Skrubrodder av vanlig type kan likevel settes inn etter måling.

 

Teknisk personell

§ 166 om dekning av utgifter er justert, men inneholder ingen prinsipielt nye bestemmelser.

Det har vært reist spørsmål om hvorvidt norsk autorisert personell må være medlem av klubb tilsluttet NRYF. Dette er nå presisert i Tillegg 5-1.2.

Det er årlig en del personell som unnlater å innrapportere praksis slik de er pålagt. Tillegg 5-1.3 fastslår nå at ved manglende innrapportering av praksis i 2 år, faller autorisasjonen automatisk bort, og vedkommende må eventuelt søke autorisasjonsmyndigheten om fornyet autorisasjon.

Muligheten for dispensere fra øvre aldersgrense på 70 år er fjernet. Etter oppnådd aldersgrense kan personell likevel fortsatt benyttes som medlem i appellkomité frem til fylte 80 år.

Det er noen justeringer for flere av bestemmelsene om grendommere. Ny 2.b om sprangstildommere og 4.b om ryttertestdommere er tatt inn. Relevant personell og dommerkomiteer må sette seg inn i disse.

 

Dispensasjoner, protester, klager og anker

Nytt Tillegg 6 omhandler søknader omdispensasjon. Beskrivelsen er i tråd med gjeldende praksis og bygger på vanlig forvaltningsrett i det offentlige. Krav til søknaden, prinsipper for å gi dispensasjon og klagerett over vedtak er nærmere behandlet.

Tillegg 10 om  behandling av protester, anker og klager etter stevne er også ny, med krav til opplysninger, prosedyre og klagerett. Også denne beskrivelsen er i tråd med gjeldende praksis og bygger på vanlig forvaltningsrett i det offentlige.

 

NYE DRESSURPROGRAM

Nytt programhefte med dressurprogram for spesialdressur er allerede sendt ut. Gjeldende program med innholdsfortegnelse ligger også på www.rytter.no. Hele 11 program er nye eller endret. Det er viktig at arrangører bruker og rytterne lærer seg de programmene som er godkjent pr 01.04.2008. LB:2 og LB: 3 er sterkt omarbeidet. Dessverre er det sneket seg inn en feil i navnene i programheftet (1999 i stedet for 2008), men dette er korrekt i innholdsfortegnelsen og i protokollene på nett.

FEIs unghestprogrammer skal ikke lenger ha øvelserkarakterer, men bare ”Alment inntrykk” i tråd med FEI.

LC: 2 og LA:4 er justert, og i LA:4 er nå tillatt bisling bare trinse. Både MB:0 og MB:1 har valgfritt trinse og kandar. MB:1 er også en del omarbeidet. Med denne justeringen får man en mer naturlig overgang fra de vanskeligste LA-programmene til de letteste MB-programmene.

MA:1 2008 er et helt nytt program bygget over et amerikansk program, som tilbyr en myk introduksjon til Prix St.Georges-nivå. Legg spesielt mekre til det nye begrepet ”arbeidspiruett”, som også har fått en egen omtale i KR IV.

 

Torunn Knævelsrud
Leder Teknisk komité reglement

 

Sprangreglement     Dressurreglement

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.