Forslag til Årsmøtet i TRØN,  25.2.2009

 

 

Kontingent for 2010.

Kontingenten har ikke vært endret på de siste 5 år. Fra 2000 til 2004 har endringen kun vært på 50 kr. Og i tillegg øker prisen på Hestesport. Styret forslår derfor følgende økning på årskontingenten:

 

Type

2009

Forslag 2010

Yngre Junior

200

300

Junior

350

450

Senior

400

500

Familie

500

600

 

 

Forslag 1

Forslagsstiller: Per Arne Sundfær

 

Det skal avholdes minimum 2 medlemsmøter i perioden.

 

Ett medlemsmøtene skal avholdes i mars april med hovedtema på den kommende stevnesesongen.

Ett medlemsmøte avholdes september også dette med fokus på den ferdige stevnesesongen samt med en orientering om klubbens videre planer.

 

Begrunnelse for forslaget:

 

Selv om et medlemsmøte ikke er beslutningsdyktig er det viktig for alle parter, både medlemmene og de tillitsvalgte, å ha et fora der det kan utveksles synspunkter og erfaringer om det som medlemmene og de tillitsvalgte er opptatt av.

 

Selv om klubben har en eminent hjemmeside hvor det til enhver tid foreligger mye nyttig info, er det viktig med direkte kommunikasjon i form av møter. Medlemsmøtene kan også ha et faglig innhold.

 

Per Arne Sundfær

 

 

Forslag 2

Forslagsstiller: Per Arne Sundfær

 

Forslag

Alle poster i regnskap og budsjett på mer enn kr. 20.000 skal  spesifiseres gjennom noter.

 

Begrunnelse for forslaget:

 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, hvor økonomiske føringer og beslutninger gjøres.

 

De budsjetter og regnskap vi har sett hittil har mange poster som er for store og uoversiktelig og vanskelig å få innsikt i for den vanlige medlem.

 

 

Per Arne Sundfær

Sign

___________________________________________________________

 

Forslag 3

Forslagsstiller: Dressurutvalget v/Berit Isaksen

 

 

Forslag til årsmøtet i Trøn 2009.                                        Melhus 10/2-2009

 

Vedlagt følger kostnadsoverslag som øremerkes satsingsgruppen i dressur 2009:

Beløpene er i samsvar  med tidligere fremvisst kostnadsoverslag som er tatt opp som    egen styresak på styremøter i 2008.

Dressurutvalget kan begrunnet budsjettforslaget nærmere på årsmøtet om ønskelig.

Vi gjør også oppmerksom på at dette kommer i tillegg til det ordinære budsjett som skal settes av for dressuren i Trøn.

 

Satsingsgruppe i dressur 2009

 

Halv pris på Louises helgetreninger hver andre måned samt enkle

treningsdager tett opptil stevner                                                                   ca 30000,-

 

Teorisamling én kveld pr treningshelg (kr 1500,- x 6)                                  ca   6000,-

 

Utgifter til sosiale sammenkomster x 2 pr år (2 x 300 x 11)                         ca   6600,-

 

Diverse utgifter (overnatting/kost for Louise, div rekvisita, uforutsette)    ca   8000,-

 

 

Totalt for 2009                                                                                             ca 50000,-

 

Dressurutvalget, Berit Isaksen

 

 

 

Forslag 4

Forslagsstiller: Chatharina Rolseth Seem

 

 

Jeg ønsker å fremme følgende forslag til årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb 2009

 

SPORTSUTVALG

 

Det opprettes et sportsutvalg i TRØN bestående av:

  1. Leder og nestleder. Leder med fast plass i klubbstyret. Denne personen bør ha faglig tyngde fra sporten og således kunne uttale seg tverrfaglig.
  2. Medlemmer, som jobber på tvers av de ulike grener (rekrutt, organisering av aktiviteter/treninger, miljø, bemanning, stevner etc.)
  3. Medlemmer, som jobber spesifikt med de ulike grenene (dressur, sprang, ponni, etc.)

 

Nåværende dressur og sprangutvalg legges ned.

 

Begrunnelse:

Opprettelse av sportsutvalg vil være samlende for klubben, og utviklende for sporten. Det er viktig at klubben fremstår enhetlig utad, med sterk fokus på det enkelte medlem og på ridesporten generelt.

 

Det er på høy tid at klubben kan stå for utviklingen av god ridning, uavhengig av gren. Sportsutvalget bør bestå av fagfolk som kan ridning og dermed er rustet for å bidra til en generell kompetanseheving av klubbens medlemmer. En god start er å ikke skille de to mest dominerende grenene sprang og dressur i hvert sitt utvalg, da dette kan gi en feilaktig forståelse om at man må velge gren. Dette er skadelig for utviklingen av ryttere, så vel som å få foreldre og andre til å bidra på stevner og arrangementer i begge grener. 

 

Sportsutvalgets leder har ansvar for at de sportslige satsninger og målsetninger som klubben setter seg, følges opp i tett samarbeid med utvalget og klubbens styre for øvrig.

 

Øvrige medlemmer i utvalget skal jobbe for de ulike grenene, men ha sterkere fokus på felles satsningsområder som fremmer sporten og miljøet.

 

 

Trondheim 15.11.2008

 

 

Chatharina Rolseth Seem

 

 

 

 

Forslag 5

Forslagsstiller: Foreldregruppa i 1. Klasse og MVGS, Geir Sæther og Jens Arne Meistad

 

 

 

Til styret i TRØN og

Generalforsamlingen i TRØN AS.

 

 

Bakgrunn

Til grunn for forslaget ligger NRYF Handlingsplan 2007 – 2011 hvor det er fokus på Habilitet og Integritet i klubbene. Spesielt gjelder dette for klubber hvor klubbene har dannet AS. I NIF/TRØN sine vedtekter § 8 er dette godt beskrevet. Det innebærer også at man må skjele til § 6 med hensyn til godtgjørelse for tillitsvalgte/ansatte og trenere.

Forslaget begrunnes også av at det er like viktig at det er et skille mellom TRØN og TRØN AS hva gjelder det sportslige kontra det økonomiske, samtidig som det skal være en samhandling tuftet på habilitet og integritet.

Det ligger ikke noen misstillit i forslaget ei heller noen misstanke, men de fleste er kjent med at noen slik det er i dag, får en utfordring ift hvilken ”hatt” de har på seg. Det at styret i TRØN er Generalforsamlingen i TRØN AS har påført TRØN mye unødig støy og det er dette man håper forslaget vil gi en endring på ved at Årsmøtet er Generalforsamlingen. Dette medfører også at § 5 og § 7 i vedtektene for TRØN AS blir foreslått endret (se forslag 3 og 4).

Vedtektsendringen(e) må da behandles på en ekstraordinær Generalforsamling (forslag2)

 

 

Forslag 1.

Årsmøtet i TRØN trekker tilbake Fullmakt gitt til styret i TRØN i 2006 hva gjelder å representere Generalforsamlingen i TRØN AS på vegne av Årsmøtet i TRØN.

 

 

Forslag 2.

Årsmøtet i TRØN innkaller til Ekstraordinær Generalforsamling.

Agenda:

·        Vedtektsendringer

·        Valg

 

 

Vedtekter TRØN AS

Forslag 3

Vedtektsendring § 5.

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvorav 3 velges fra Årsmøtet i Trøndelag Hestesportsklubb, og 1 styremedlem oppnevnes av Melhus Videregående skole. Formann velges blant en av de 3 fra TRØN som velges på Generalforsamlingen. Styret velges i 2 år om gangen fra TRØN. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.

 

 

Forslag 4.

Vedtektsendring § 7.

På den ordinære Generalforsamlingen som er Årsmøtet i TRØN skal følgende saker behandles.

1.      Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

2.      Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

3.      Budsjett

4.      Valg

 

Forslag 5 Vedtekter TRØN

§ 1 Formål

Nytt punkt 5. Det skal avholdes minimum 2 medlemsmøter per år.

 

 

Med hilsen

for

Foreldregruppa i 1. Klasse og MVGS

Geir Sæther og Jens Arne Meistad