Årsberetning

for

2008

 

 

 

Trøndelag Hestesportsklubb

 

 

1. Styrets sammensetning

 

Styret var for 2008 sammensatt som følger:

 

Leder:                                     Morten Løes

Nestleder:                   Gunnar Hammer

Kasserer:                     Toril Frengen

Sekretær:                    Marta Torvik

Styremedlem sprang. Arild Sivertsen

Styremedlem dressur: Silje Engesvik gikk ut av styret i mars etter eget ønske

                                   Elisabeth Parelius har fungert

Styremedlem:                         Dagny Viken

 

2. Styrets arbeid

 

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2008. Dette gjøres ved beretningen fra styret og utvalgene for dressur og sprang samt revidert årsregnskap.

 

 

Styremøter

 

Det er for 2008 avholdt 8 styremøter, ett fellesmøte mellom utvalgene og styret samt årsmøtet i slutten av februar. I tillegg har sprang- og dressurutvalgene avholt egne møter. Styremedlem for dressur ønsket å fratre sin plass i styret 3 uker etter årsmøtet. En representant for dressurutvalget stilte deretter i styremøtene. Styremedlem for juniorer har, i høst, ikke møtt på styremøtene grunnet flytting.

 

 

Spesielle oppgaver

 

Styrets tid, ressursbruk og fokus har i uforholdsmessig stor grad blitt brukt på problemstillinger knyttet til at sprang- og dressurtrener på Øysand sa fra seg sine oppgaver på nyåret. I ettertid har dette resultert i mange uenigheter, diskusjoner og store splittelser internt i klubben. Etter styrets vurdering, vil dette i verste fall, kunne få alvorlige konsekvenser for klubbens videre drift og aktiviteter med mindre en finner kompromisser og konstruktive løsninger hos alle parter. Det viktigste fokusområde i denne sammenhengen vil være samarbeidsforholdet til Melhus Videregående skole.

 

 

Aktivitet

 

Aktivitetsnivået i klubben er opprettholdt fra 2007 og kan sies å være generelt høyt. Det er spesielt det høye antall stevner som bidrar til dette i tillegg til alle treningene både på Øysand og tilsluttede sentre.

 

Stevner generelt

I 2008 har vi opprettholdt aktiviteten på stevnetilbud til våre medlemmer og andre.  Klubben har blitt en formidabel arrangør av ridestevner, både i antall og kvalitet. Vi har arrangert 14 stevner i sprang og 5 i dressur. Alt ifra drive-in til elitestevner. Totalt har vi hatt 40 stevnedager på Øysand hvor flere av våre medlemmer på arrangørsiden har bidratt hver eneste dag.  I tillegg har også andre klubber bidratt med hjelp på våre stevner både på sprang og dressursiden, noe som er svært positivt og som vi setter stor pris på. Dette setter også fokus på dugnadsinnsatsen vår som er sterkt presset. Vi har ikke noe ønske om å redusere stevnetilbudet, men skal dette opprettholdes må vi jobbe videre med dugnadsinnsatsen slik at arbeidsbyrdene fordeles jevnere.

 

 

Sommerstevnet

For andre året på rad arrangerte vi sommerstevnet i den form vi nå kjenner det med Distrikt, Lands og Elite stevner. Deltakelsen var svært god med over 200 hester på D stevnet. Noe som forøvrig er ny deltakerrekord i Trøndelag. Både L og E stevnet hadde også en stor økning fra forrige år. Så her er det tydelig at vi har gjort noe riktig, noe som også framgår av alle positive tilbakemeldinger både under stevnet og i ettertid. Samtidig er dette et arrangement som sliter på mannskapene. En stor utfordring til neste års sommerstevne blir å rekruttere og organisere stevnehjelp. Større grad av dugnadsarbeid på stevnet vil også bedre økonomien da vi vil slippe å leie inn arbeidskraft.

 

Stevner på andre sentra

Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra er og vil være den viktigste arenaen for ny rekruttering. På dette område har vi fremdeles et stort potensiale selv om 2008 har vært et svært godt år når det gjelder økt medlemsmasse. Et av våre tilsluttede ridesentre har arrangert klubbstevner i år. Dette er nytt og ønskelig, og vil kunne være et viktig bidrag i rekrutterings sammenheng og noe avlastning for Øysand. Vi ønsker at denne type stevner utenfor Øysand skal fortsette, men samtidig blir det viktig å holde ballansen når det gjelder antall, type og omfang av slike stevner. Det må ikke bli et konkurranseforhold til stevnetilbudet på Øysand.

 

Sprangtrener satsning

For om lag et år siden ble det etter en bred diskusjon besluttet å igangsette et treningsopplegg rettet mot sprangtrenerne i klubben samt en gruppe av de beste juniorer og unge ryttere. Hovedtanken bak treneropplegget var at den kunnskapen som ble tilført trenerne i neste omgang ville tilflyte deres elever. Niclas Parmler fra Sverige ble engasjert som trener og han har totalt gjennomført 9 to dagers treningsøkter i 2008. Parmler har en lang og variert erfaring som både trener og rytter. Han er lisensiert B trener i Sverige, har 6 års berider utdanning fra Tyskland, hvor han også arbeidet 3 år hos Schockemøhle.

 

Opplegget ble evaluert i et fellesmøte mellom sprangutvalget og rytterne på høsten 2008. Det var enstemmighet om at opplegget hadde vært så vellykket at en ønsket å fortsette med dette i 2009 til tross for at subsidiering fra klubbens side ikke kunne påregnes til neste år. For 2008 har klubben satset om lag 110’ på treningssamlingene.

 

 

Satsningsgruppe i dressur

Dressurutvalget har tatt initiativet til å etablere en satsningsgruppe i dressur som et konkret tiltak for å bedre den sportslige satsingen i klubben. Deltakelse i satsningsgruppa avhenger ikke nødvendigvis av hvilket nivå ekvipasjen pr i dag befinner seg på. Den vil bli satt sammen ut fra en helhetlig vurdering av individuelle sportslige målsettinger, sportslig aktivitet og resultater i 2008, samt evne til å representere klubben på en god måte. En vil også søke å ta i betraktning bredde og rekruttering. Det kan bli aktuelt å etablere flere enn én gruppe, avhengig av interessen blant medlemmene.

 

 

Sportslige resultater

I Midt-Norge dominerer klubben på resultatlistene både utfra vår størrelse og at det er mange gode enkeltresultater. På landsbasis og på viktige mesterskap og stevner som NM, HM etc. er det vanskelig å spore noen framgang. Det vil alltid kunne være enkeltprestasjoner som er verdt å merke seg, men den brede framgangen og frontfigurene som kjemper om mesterskapsmedaljer virker det som uteblir.

 

 

Trøndelag Hestesportsklubb AS

Klubben besluttet i 2006 å inngå en leieavtale for drift av Midt norsk Hestesportssenter på 5 år med ytterligere mulighet for leie i 5 nye år. For å skille driften av senteret fra det sportslige i klubben ble det videre besluttet å opprette Trøndelag Hestesportsklubb AS som skulle være ansvarlig for senterdriften.

Hensikten med leie og drift av senteret var å få gode rammebetingelser for sportslig utvikling i klubben. Både stevner og trening står sentralt i denne sammenheng. I løpet av 2009 bør vi ta stilling til om opsjonen på ytterligere 5 års leie skal utøves eller ikke.

 

 

 

Økonomiske forhold

 

Klubben har en relativ stor omsetningen på 1.3 mill. hvor de desidert største bidrag kommer fra stevnearrangement og oppstalling samt salg i kantina. Årets resultat viser et betydelig underskudd, hvor hovedårsakene er kostnader forbundet med trenersatsning innenfor sprang samt reduserte inntekter fra sponsorer og bingo/lotto. I tillegg har stevne og treningsaktiviteter i dressur gitt et negativt bidrag og kantineinntektene har gitt noe mindre inntekt enn budsjettert.

 

Konsekvensen av årets underskudd er en redusert saldo på klubbens bankkonto. Eller sagt på en annen måte, ved årets begynnelse hadde vi et relativt stor saldo på konto som vi har tæret på i løpet av året.

 

Samtidig er det gledelig å se at medlemskontingenten har økt med ca 40 % i forhold til budsjett og at oppstalling i forbindlese med sprangstevner har gitt et solid overskudd.

 

Klubben har fremdeles en god økonomi til tross for relativt store investeringer over flere år i utstyr og trenersatsning. Dette gir oss fremdeles frihet til videre satsninger og aktiviteter, men utgiftssiden for 2009 må strammes noe inn.

 

 

 

 

Framtidsutsikter

 

Som Midt Norges største rideklubb både i antall medlemmer, aktive ryttere og som stevnearrangør burde vi kunne sette agendaen for en god sportslig utvikling framover. Vi disponerer også Øysand og har dermed fasiliteter til både trening og stevner. I tillegg har vi mange tilsluttede ridesentra med egne fasiliteter. Slikt sett burde forholdene ligge til rette for en god utvikling framover.

 

Det ligger fast i styret at vi ønsker å opprettholde vårt nivå på stevnearrangement da vi anser dette som et svært viktig virkemiddel for sportslig framgang.

 

Situasjonen i dag preges imidlertid av følgende:

 

Et viktig spørsmål framover vil være å svare på om det er riktig at et idrettslag som TRØN skal drive et stort ridesenter som Øysand. Et idrettslag skal bedrive idrett, og når vi besluttet å stifte TRØN AS og ta over driften, var det et argument som var bærende, nemlig at vi gjennom å få kontroll over haller og anlegg fikk bedre treningsmuligheter og derigjennom bedre sportslige resultater. Selv om sikkert mange kan være uenige, vil vi påstå at etter 3 år med drift så er dette ikke oppnådd. Da er forutsetningen for å drive senteret ikke oppfylt, og vi bør vurdere om vi heller skal bruke ressursene på annen måte for å bedre de sportslige resultatene.

 

Vår avtale med utleier løper ut februar 2011, og kan deretter forlenges med 5 nye år. En diskusjon rundt dette bør starte allerede nå, slik at et vedtak om forlengelse eller avikling/salg kan fattes på neste årsmøte.

 

 

3. Sprangutvalgets beretning

 

Året 2008 har på sprangsiden vært et meget aktivt år, med stevner og treninger. Det har vært avholdt 3 stk utvidet klubb(Torp Ridesenter), 1 Driv inn stevne, 7 stk Distriktsstevner, hvorav 4 sammen med Landstevner, 5 Landstevner og 1 Elitestevne. Dette gjør klubben vår til den største stevnearrangør i vårt område. Vi har ment at det å arrangere stevner på lokalt plan har stor betydning for rekrutteringen og muligheter for å utvikle seg, og har prioritert arbeidet med stevner mye.

 

Klubben har hatt deltakere i NM junior/senior utendørs og innendørs, samt NM lag. Det har også vært deltakere i alle divisjoner i finale Norges Serien. Vi vil også her fremheve de 2 deltakerne som ble tatt ut til å ri internasjonal Nations cup i Finland. Det har også vært flere gode prestasjoner fra våre medlemmer over hele landet, samt også ved deltakelse i stevner i nord Sverige.

 

Klubben etablerte også et treningsopplegg med Niclas Parmler som primært skulle være for klubbens treningskrefter, samt for junior og unger ryttere på NM nivå. Dette ble fra høsten av utvidet med en observatørgruppe med ryttere som har NM deltakelse som mål.  Opplegg med slike treninger ble evaluert i eget møte og alle var enige i at dette skulle fortsette.

 

Klubben har hatt deltakere på høyt nivå i landet, dog er det riktig å påpeke at antall ryttere som har deltatt i NM har vært noe mindre enn forventet, også i forhold til det antall vi i de siste 10 år har hatt i mesterskap. Den sportslige utvikling har vist stor bredde og ut fra dette forventes også større deltakelse på høyt nivå i Norge etter hvert.

 

Det er med beklagelse at man på sprangsiden i år har blitt berørt av store personlige konflikter, som dessverre har påvirket klubbens arbeid med sportslig utvikling. Mye av tiden har gått med på å prøve å løse konflikter og uenigheter, dette beklager vi sterkt. Vi håper dette blir annerledes neste år og ser positivt på fremtiden.

Til slutt vil jeg takke alle ildsjeler som har stått på og jobbet mye for at vi skal ha kunnet arrangere de stevner vi har hatt, uten disse hadde dette blitt vanskelig.

 

Resultater: Klubbmesterskap er flyttet og vil bli avholdt den 7-8 feb. 2009.

 

Resultater KM 2008:

 

Ponni kat. II & III:

Bronse: Helene Jensen / Løvalds Mia

 

Ponni kat. I:

Marita Ch. Moen /  Petite Fleur

 

Junior:

Gull: Nina Lindbak  / U

Sølv: June Bjørnvik / Duke Skovgaard

Bronse: Marlen Knutsen / Corado

 

Unge ryttere:

Gull: Marianne Øverlie / Entertainer

Bronse: Maren Marie Hammer / Grani 29

 

Senior:

Sølv: Cecilie Løften / Pia Alegra

Bronse: Sverre Smevik / Aventurin

 

 

4. Dressurutvalgets beretning

 

Dressurutvalget har i 2008 bestått av:

Elisabeth Parelius

Solveig Sundfær (konsulent – bistått utvalget)

Berit Isacksen

Ragnhild Johansen

Kristine Reberg Eide

 

Vi er nå ferdig med enda en sesong stevner og treninger, og en ny sesong er i fremmarsj!

 

Aktivitetsnivået i klubben har i år vært høyt, og deltakelsen på de forskjellige arrangementene våre har vært upåklagelig. Den sportslige fremgangen på dressursiden er stor, og flere dressurryttere har meldt overgang fra andre klubber og meldt seg inn i TRØN. Vi oppfatter dette i stor grad å skyldes tilbudene vi har gitt i løpet av året, samt planlagt aktivitet for kommende sesong.

 

Dressurtreninger:

 

Sverre Smevik var TRØNs klubbtrener i dressur fram til sommeren 2008. Etter sommeren har Rune Ellefsen hatt klubbtrening på torsdager, og Louise Almlund annenhver fredag. Interessen for treningene er stor, og flere står på venteliste.

Ole Linnet har hatt klubbtreninger 5 helger i året.. Deltakelsen er stor, treningene har stort sett vært fulle med venteliste med unntak. Etterspørselen etter treninger har vært så stor at også Gunhild Røseth har undervist på mandager i de perioder hun er i Trondheim, pluss fredager hvor Louise ikke er hos oss.

 

Nytt av året (2009) er satsningsgruppe i dressur. Satsningsplanen er basert på og tilpasset fra NRYF grenutvalg i dressurs satsingsplan for høst 08/vår 09 og danner utgangspunktet for videre satsing og talentutvikling innen dressur i TRØN. Formålet med satsningsgruppen er å generelt heve nivået innen grenen i TRØN og øke rekrutteringen til dressursporten. Det ble i desember plukket ut fem ryttere til satsingsgruppe og to til rekrutteringsgruppe. Disse ble tatt ut på grunnlag av resultater, nivå, ferdigheter og potensiale. Hovedtrener for satsningsgruppen vil være Louise Almlund.

 

Stevner:

 

TRØN har arrangert seks dressurstevner i 2008:

ü  Et klubbstevne på Torp.

ü  To distrikts- landsstevner, hvorav et i samarbeid med Bruråk Hestesportsklubb og Melhus Hestesportsklubb.

ü  Tre distriktsstevner, inklusive klubbmesterskap.

 

Deltagelsen på stevnene har vært stor. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og ønske om at vi arrangerer flere stevner. Antall arrangerte stevner har vært veid opp mot muligheten for å skaffe tilstrekkelig personell. Ved sikrere personelltilgang vil en potensielt kunne arrangere flere dressurstevner i TRØN.

 

 

KM i dressur ble arrangert av Bruråk hestesportsklubb.

Her stilte 3 ryttere fra TRØN til start i seniorklassen, og vi fikk en plassering, en fin 4. plass.

To ryttere stilte til start i juniorklassen, og det ble plasseringer, flott 2. og 3.plass.  

Ingen ponniryttere stilte til start.

 

Klubbmesterskap ble arrangert i desember. Fem ryttere konkurrerte i yr/ seniorklassen. Resultatet endte slik:

 

  1. Silje Bjørnevik/Mandela
  2. Birgit Haagensli/Chanbell
  3. Ingrid Martha Gifstad/Logan

 

Det var også fem ryttere som konkurrerte i juniorklassen. Resultat ble som følger:

 

  1. June Bjørnvik/Duke Skovgaard
  2. Dina Haagensli/Spirelle
  3. Mari Lauglo/ Carina

 

Dessverre ble det ikke avholdt noe klubbmesterskap for ponni, da det var for få startende.

Vi i dressurutvalget takker for et utfordrende og interessant år.


 

5. Medlemstall

 

Vår medlemsmasse har hatt en positiv utvikling i løpet av 2008. Vi har ved utgangen av året 343 medlemmer. Dette er en oppgang fra tidligere år. Det er nok flere årsaker til dette, men en er knyttet til aktiv rekruttering på tilknyttede sentre.  I tillegg har vi opprettholdt god utnyttelsesgrad av stallene på Øysand som i praksis betyr fulle staller med positiv virkning både for økonomi og medlemstall.

 

 

Medlemmer 31.12.2008

 

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Kvinner

1

23

134

44

79

281

Menn

0

9

11

4

38

62

Totalt

1

32

145

48

227

343

 

 

Medlemsutvikling

 

 

2001

2002

2003

2004

2005*

2006

2007

Kvinner

288

279

277

185

190

192

211

Menn

63

54

54

47

50

37

48

Totalt

351

333

331

232

240

229

259

* Tallene er noe usikre

               

 

 

 

 

 

6. Økonomi

 

Nedenfor følger klubbens ballanse og resultatregnskap for 2008 samt budsjett for 2009.

 

 

Ballanse 2008

Eiendeler

Inngående ballanse

Reelt i perioden

Utgående ballanse

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

1250 Inventar

0

72000,00

72000,00

Sum varige driftsmidler

0

72000,00

72000,00

Sum anleggsmidler

0

72000,00

72000,00

Omløpsmidler

Fordringer

1500 Kundefordringer

3830,00

-3240,00

590,00

1570 Reiseforskudd

0

0

0

SUM fordringer

3830,00

-3240,00

590,00

Investeringer

1820 Andre aksjer

100000,00

0

100000,00

SUM investeringer

100000,00

0

100000,00

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1900 Kasse

4000,00

1000,00

5000,00

1920 Bankinnskudd

219912,01

-167565,06

52346,95

SUM bankinnskudd, kontanter og lign.

223912,01

-166565,06

57346,95

Sum Omløpsmidler

327742,01

-169805,06

157936,95

SUM Eiendeler

327742,01

-97805,06

229936,95

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Over/underskudd

8800 Udisponert årsres.(underskudd)

0

91055,06

91055,06

SUM over/underskudd

0

91055,06

91055,06

Opptjent egenkapital

2050 Annen egenkapital

-314792,01

0

-314792,01

SUM opptjent egenkapital

-314792,01

0

-314792,01

SUM egenkapital

-314792,01

91055,06

-223736,95

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2900 Forskuddsbet. Medlemskontingent

-12950,00

9750,00

-3200,00

2990 Annen kortsiktig gjeld

0

-3000,00

-3000,00

SUM kortsiktig gjeld

-12950,00

6750,00

-6200,00

SUM gjeld

-12950,00

6750,00

-6200,00

SUM egenkapital og gjeld

-327742,01

97805,06

-229936,95

 

 

Avskrivningstablå  Trøndelag Hestesportsklubb

Avskrivningsobjekt

Inngående ballanse

Årets anskaffelse

Avskrivnings sats

Årets avskrivning

Hindermateriell

0

90000

20 %

18000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

Konto

Regnskap 2008

Budsjett 2008

Budsjett 2009

3120 Sponsorinntekter

-21000

-60000

-20000

3320 Stevneinntekter sprang 1

-386034,77

-400000

-400000

3400 Offentlige tilskudd

-18000

-7000

-20000

          Grasrotandel

 

 

-10000

3440 Stevneinntekter dressur 1

-46840

-23000

-40000

3450 Kursinntekter dressur 2

-116865

-70000

-90000

3330 Kursinntekter sprang 3

-91334

-50000

-110000

3615 Leieinntekt andre varige driftsm.,avg.

-2000

0

0

3900 Oppstalling 4

-184783

-80000

-180000

3920 Årskontingenter 5

-91675

-65000

-95000

3940 Gebyr ved ubet. startavgift.

-2550

-1000

-1000

3960 Bingo/lotteri

-32238

-70000

0

3999 Kantine inntekt 6

-310164,9

-350000

-320000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1303484,67

-1176000

-1286000

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer 7

129565,8

150000

90000

4020 Startkontingent krets/NRYF 8

30895,67

30000

30000

4100 Oppstalling 9

120895,3

1000

120000

4110 Stevneutgifter/sprang 10

394548,1

450000

400000

4230 Stevneutgifter/dressur 10

52720,16

25000

40000

4240 Kursutgifter dressur 11

131649,33

65000

130000

4120 Kursutgifter sprang 12

207573,5

90000

130000

4300 Kantinekostnad 13

177920,22

190000

180000

4400 Flybillett

0

15000

10000

SUM VAREFORBRUK

1245768,08

1016000

1130000

 

 

 

 

5990 Gaver/blomster

661

0

1000

6015 Avskrivning på inventar 14

18000

0

18000

6540 Inventar

2128,5

10000

5000

6550 Driftsmateriell/hinder

5784,59

50000

10000

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

7671

0

5000

6800 Kontor rekvisita

8476,75

3000

10000

6810 Data/EDB kostnader

22811

10000

5000

6820 Trykksaker

0

2000

0

6830 Sponsing av klubbutstyr

 

0

0

6840 Hestesport

37664,08

30000

40000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

13781,5

15000

10000

6900 Telefon

560

5000

1000

6940 Porto

3490

 

4000

7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig

10460

0

5000

7410 Medlemskontingent/STRYK

9450

7000

10000

7420 gaver/premier, fradragsberettiget

 

0

0

7450 Stevnestøtte

5980

25000

10000

7830 Tap på fordringer

1740

0

2000

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

148658,42

157000

136000

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

1394426,5

1173000

1266000

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

90941,83

-3000

-20000

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-972

-300

-1000

8140 Gebyr/rente

1085,23

300

1000

RESULTAT

91055,06

-3000

-20000

 

Note 1

3320 Stevneinntekter sprang og 3440 stevneinntekter dressur, akkumulerte inntekter fra klubbens sprang- og dressurstevner eksklusiv inntekter fra oppstalling og kantine.

 

Note 2

3450 Kursinntekter dressur. Inntekter fra dressurtreninger.

                       

Trening

Innbetalt (NOK)

Ole Linnet

82535

Andre

34330

Sum

116865

 

 

Note 3

3330 Kursinntekter sprang. Inntekter fra sprang treninger.

 

Trening

Innbetalt (NOK)

Parmler

65484

Braathen

5400

Sæterøy

1800

Sivertsen

4000

Smevik

14650

Sum

91334

 

Note 4

3900 Oppstalling. Inntekter fra oppstalling på klubbens stevner. I all hovedsak vil dette være sprangstevner.

 

Note 5

3920 Årskontingenter. Inntekter fra medlemskontingenten. Halv kontingent ved innmelding etter 30.6.

 

Note 6

3999 Kantine inntekt. Akkumulerte inntekter fra salg i kantina på klubbens stevner.

 

Note 7

4010 Premier, sløyfer. Innkjøp av rosetter til bruk på sprang og dressurstevner.

 

Note 8

4020 Startkontingent krets/NRYF. Kostnader for sprang- og dressurklasser med kr.10 pr ekvipasje f.o.m. LB nivå

 

Note 9

4100 Oppstalling. Kostnader for leie av ”danskebokser” ifbm. stevner. I hovedsak gjelder dette sprangstevner på L eller E nivå.

 

Note 10

4110 Stevneutgifter/sprang og 4230 Stevneutgifter/dressur. Alle kostnader ifbm. Sprang- og dressurstevner ekskludert oppstalling og kantine. Gjelder slikt som premier, teknisk personell(overdommer, dommer, banebygger, steward), blomster, overnatting for tekn. personell, leie av utstyr, etc.)

 

Note 11

4240 Kursutgifter dressur. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte dressurtreninger.

 

                       

Trening

Utgift (NOK)

Ole Linnet

98966

Andre

32683

Sum

131649

                       

 

Note 12

4120 Kursutgifter sprang. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte sprangtreninger.

 

Trening

Utgift (NOK)

Parmler

175857

Braathen

7062

Sæterøy

2000

Sivertsen

4400

Smevik

14650

Feilføring

3604

Sum

207573

 

 

 

Note 13

4300 Kantinekostnad. Gjelder innkjøp av mat og drikke for salg i kantina i hovedsak i forbindelse med stevner.

 

Note 14

6015 Avskrivning på inventar. Det er gjort investeringer for kr. 90.000,- i løpet av året. Dette er hindermateriell (kr 40.000,-), container til oppbevaring av hindermateriell (kr 16.500,-) og en ny dressurrail (kr 21.200,-) samt noen mindre poster. Investeringene avskrives over 5 år med like beløp.

 

 

Revisors beretning

 

Budsjett for 2009

 

Budsjettet for 2009 er vist i tabellen over og er i stor grad basert på regnskapstall for 2008, men med korrigerte beløp for endringer i kostnadsnivå, medlemstall etc. Mange av budsjettpostene har også sin motpost som f. eks stevneinntekter har motposten stevneutgifter. Det kan være vanskelig å beregne nøyaktige budsjettall her, men graden av proporsjonalitet er relativt stor slik at en endring på kostnadssiden vil følges av tilsvarende endring på inntektssiden. Resultatmessig får ikke dette noen stor konsekvens.

 

Følgende poster kommenteres spesielt:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim 16. februar 2009

 

Signert:  Morten Løes, Gunnar Hammer, Toril Frengen, Martha Torvik, Arild Sivertsen Elisabeth Parelius